EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2012 m. lapkričio 20 d.

Byla F‑1/11

Zdenek Soukup

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Atviras konkursas – Neįtraukimas į rezervo sąrašą – Egzamino žodžiu vertinimas“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo Z. Soukup prašo panaikinti, pirma, konkurso EPSO/AD/144/09 atrankos komisijos sprendimą neįtraukti jo į konkurso rezervo sąrašą, antra, šios atrankos komisijos sprendimą įtraukti į sąrašą kitą kandidatą ir, trečia, „visus veiksmus, atrankos komisijos atliktus nuo to etapo, kuriame padaryti nurodyti pažeidimai“, ir priteisti iš Komisijos 25 000 eurų kaip tariamai patirtos žalos atlyginimą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Ieškovas padengia savo ir Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Administracijos aktai – Galiojimo prezumpcija – Ginčijimas – Įrodinėjimo pareiga – Pareiga pateikti duomenis, leidžiančius užginčyti akto teisėtumą

2.      Pareigūnai – Konkursas – Atrankos komisijos nešališkumo principas – Atrankos komisijos narys ir kandidatas, kurie pažįstami

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 11a straipsnis)

1.      Pirma, preziumuojama, kad administracijos aktui taikoma teisėtumo prezumpcija, ir, antra, iš esmės įrodinėjimo pareiga tenka tam, kuris teigia, t. y. suinteresuotasis asmuo turi pateikti bent jau pakankamai tikslių, objektyvių ir nuoseklių duomenų, kuriais būtų galima pagrįsti faktinių aplinkybių, kuriomis jis remiasi, tikrumą ar tikėtinumą.

Todėl, kalbant apie konkursą, suinteresuotasis asmuo, kuris neturi nei įrodymų, nei bent jau kažkiek duomenų, privalo pripažinti konkurso atrankos komisijos priimtų sprendimų teisėtumo prezumpciją ir negali reikalauti, kad Tarnautojų teismas pats išnagrinėtų laimėtojų anketas tam, kad patikrintų, ar tam tikriems laimėtojams nebuvo neteisėtai leista dalyvauti konkurse.

(žr. 34 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. vasario 4 d. Sprendimo Wiame prieš Komisiją, F‑15/08, 21 punktas.

2.      Vien fakto, kad atrankos komisijos narys ir kandidatas yra pažįstami, nepakanka įrodyti, kad šis narys asmeniškai suinteresuotas, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 11a straipsnį, o tai galėtų sukelti abejonių dėl jo nešališkumo. Faktas, kad atrankos komisijos narys asmeniškai pažįsta vieną iš kandidatų, nebūtinai reiškia, kad šis narys laikysis palankaus išankstinio nusistatymo minėto kandidato atžvilgiu per pokalbį. Be to, kadangi egzaminas žodžiu dėl savo pobūdžio negali būti anoniminis, tai, kad vienas ar keli kandidatai dirba toje pačioje institucijoje kaip vienas ar du atrankos komisijos nariai, savaime nėra informacija, kurios atrankos komisija neturėjo teisės žinoti.

(žr. 38 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. balandžio 30 d. Sprendimo Dragoman prieš Komisiją, F‑16/07, 44 punktas.