Prasība, kas celta 2006. gada 4. maijā - Skareby pret Komisiju

(lieta F-46/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Carina Skareby, Biškeka, Kirgiztāna (pārstāvji - S. Rodrigues un Y. Minatchy, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2006. gada 25. janvāra lēmumu, kurā sniegta atbilde uz prasītājas sūdzību, un viņas Karjeras novērtējuma ziņojumu (KNZ) par laika posmu no 2004. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim;

piespriest atlīdzināt prasītajai zaudējumus, kas viņai nodarīti profesionālā, materiālā un morālā ziņā, pirmkārt, apmērā, ko prasītāja novērtējusi kā EUR 20 000, un, otrkārt, pēc Civildienesta tiesas taisnīga novērtējuma;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamatojot savu prasību, prasītāja vispirms min to, ka nav ievēroti noteikumi par KNZ sarakstīšanu. Administrācija esot pārkāpusi procesuālos noteikumus, kas paredzēti Vispārējos noteikumos par Civildienesta noteikumu 43. panta izpildi, pieļāvusi acīmredzamas kļūdas novērtējumā un nav izpildījusi pienākumu norādīt pamatojumu.

Prasītāja arī atsaucas uz tiesību uz aizstāvību, pienākuma sniegt padomu un labas pārvaldības principa pārkāpumu.

Visbeidzot viņa apgalvo, ka administrācija ir pārkāpusi savas pilnvaras un procesuālo kārtību.

____________