Kanne 9.11.2016 – Irlanti v. komissio

(Asia T-778/16)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Irlanti (asiamiehet: E. Creedon, K. Duggan, A. Joyce, avustajinaan P. Baker, QC, S. Kingston, C. Donnelly, B. Doherty ja A. Goodman, barristers, sekä P. Gallagher, SC, D. McDonald, SC, ja M. Collins, SC)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan Irlannin Applen hyväksi myöntämää valtiontukea koskevassa asiassa SA.38373 (2014/C) 30.8.2016 annetun komission päätöksen C(2016) 5605 final

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhdeksään kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että komissio teki useita ilmeisiä arviointivirheitä, koska se ymmärsi väärin Irlannin lain ja merkitykselliset tosiseikat.

Päätöksessä väitetään virheellisesti, että Irlannin veroviranomaisten kahdessa, vuosina 1991 ja 2007 antamassa lausunnossa ”luovuttiin” verotulosta, jonka Irlanti olisi muuten ollut oikeutettu kantamaan Apple Sales Internationalin (ASI) ja Apple Operations Europen (AOE) Irlannin sivuliikkeiltä. Kantajan mukaan lausunnoissa ei poikettu Irlannin laista. Ulkomaisten yhtiöiden sivuliikkeisiin Irlannissa sovellettavat tavanomaiset verosäännökset on annettu vuoden 1997 verolain (Taxes Consolidation Act 1997) 25 luvussa. Kantajan mukaan lausunnoissa pelkästään sovellettiin 25 lukua, jonka perusteella ja alueperiaatteen mukaisesti verottamisen kohteena ovat ainoastaan sivuliikkeen voitot eivätkä yhtiön muualla kuin Irlannissa saavuttamat voitot. Päätöksessä myös kuvataan virheellisesti ASI:n ja AOE:n Irlannin sivuliikkeiden toiminta ja velvollisuudet. Kyseiset sivuliikkeet suorittivat kantajan mukaan rutiininomaisia tehtäviä, ja kaikki merkittävät ASI:ssa ja AOE:ssa tehtävät päätökset tehtiin Yhdysvalloissa, eikä kyseisiin päätöksiin perustuvia voittoja voida perustellusti osoittaa ASI:n ja AOE:n sivuliikkeille Irlannissa. Kantajan mukaan Irlannin lain ja varsinkin niiden periaatteiden kanssa, joita komissio väittää soveltavansa, on ristiriidassa se, että komissio kytki Applen teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat käyttöoikeussopimukset AOE:n ja ASI:n Irlannin sivuliikkeisiin ja kieltäytyi nimenomainen ottamasta huomioon Apple Inc:n toimintaa.

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että komissio teki ilmeisiä arviointivirheitä valtiontuen arvioinnissa.

Komission väite ”edun” antamisesta ASI:lle ja AOE:lle on kantajan mukaan virheellinen. Lausunnoissa ei poikettu ”tavanomaisesta” verotuksesta, koska ASI ja AOE eivät maksaneet yhtään vähemmän veroa kuin niiden olisi 25 luvun perusteella pitänyt. Komissio väittää myös virheellisesti lausuntojen olleen valikoivia. Komission viitejärjestelmässä sivuutetaan kantajan mukaan virheellisesti erottelu kotimaisten ja ulkomaisten yhtiöiden välillä. Komissio yrittää sen mukaan kirjoittaa uudelleen Irlannin yhteisöverosäännöksiä siten, että Irlannin veroviranomaisten olisi pitänyt lausunnoissa soveltaa komission versiota markkinaehtoperiaatteesta. Kyseinen periaate ei ole osa unionin oikeutta eikä voiton osoittamista sivuliikkeille koskevaa merkityksellistä Irlannin oikeutta, ja komission väite on kantajan mukaan ristiriidassa jäsenvaltioille välittömän verotuksen alalla kuuluvan itsenäisyyden kanssa.

Kolmas kanneperuste, joka perustuu siihen, että komissio sovelsi markkinaehtoperiaatetta epäjohdonmukaisesti ja ilmeisen virheellisesti.

Vaikka markkinaehtoperiaate olisi oikeudellisesti merkityksellinen (mitä Irlanti ei hyväksy), komissio ei soveltanut sitä johdonmukaisesti eikä tutkinut Apple-konsernin kokonaistilannetta.

Neljäs kanneperuste, joka perustuu siihen, että komission täydentävät perustelut ovat virheelliset.

Komissio sivuutti kantajan mukaan virheellisesti Irlannin esittämän asiantuntijaselvityksen, joka osoittaa, että vaikka markkinaehtoperiaatetta sovellettaisiin (mitä Irlanti ei hyväksy), ASI:n ja AOE:n verokohtelu oli sopusoinnussa kyseisen periaatteen kanssa.

Viides kanneperuste, joka perustuu siihen, että komission vaihtoehtoiset perustelut ovat virheelliset

Komissio katsoo virheellisesti, että markkinaehtoperiaate kuuluu kiinteästi Irlannin oikeuteen, että 25 lukua sovellettiin epäjohdonmukaisesti ja että 25 luvussa jätetään epäasiallista harkintavaltaa. Kantajan mukaan 25 luvussa ei anneta tällaista harkintavaltaa Irlannin veroviranomaisille.

Kuudes kanneperuste, joka perustuu siihen, ettei komissio noudattanut olennaisia menettelysääntöjä.

Komissio ei kantajan mukaan selittänyt missään tutkimuksen vaiheessa selkeästi valtiontukiteoriaansa, ja päätökseen sisältyy sellaisia tosiseikkoja koskevia toteamuksia, joita Irlannilla ei ollut missään vaiheessa mahdollisuutta kommentoida. Komissio ei noudattanut hyvän hallinnon periaatetta, koska se ei toiminut puolueettomasti eikä noudattanut huolellisuusvelvoitettaan.

Seitsemäs kanneperuste, joka perustuu siihen, ettei komissio noudattanut oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteita.

Komissio ei noudattanut oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteita, koska se vetosi sellaisiin unionin oikeuden säännöksiin ja määräyksiin, joita ei ollut missään vaiheessa aikaisemmin yksilöity. Ne ovat uusia eikä niiden kohteesta ja vaikutuksesta ole varmuutta. Komissio mainitsee vuodelta 2010 peräisin olevia OECD-asiakirjoja, vaikka niitä oli mahdotonta ennakoida vuosina 1991 ja 2007 (vaikka ne olisivat sitovia).

Kahdeksas kanneperuste perustuu siihen, ettei komissiolla ollut toimivaltaa tehdä päätöstä, ja se loukkasi SEU 4 ja SEU 5 artiklaa sekä jäsenvaltioiden verotuksellisen itsemääräämisoikeuden periaatetta.

Komissiolla ei ole valtiontukisääntöjen perusteella oikeutta korvata jäsenvaltion näkemystä tämän verotustoimivallan kohteesta ja ulottuvuudesta omallaan. Valtiontukisäännöksillä pyritään puuttumaan valtioiden toimenpiteisiin, joilla annetaan valikoivaa etua. Valtiontukisäännösten luonteesta johtuen niillä ei voida korjata verojärjestelmien yhteensopimattomuutta kansainvälisellä tasolla.

Yhdeksäs kanneperuste, joka perustuu siihen, että komissio rikkoi ilmeisellä tavalla SEUT 296 artiklaa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan c alakohtaa.

Kantajan mukaan komissio jätti ilmeisellä tavalla noudattamatta velvollisuuttaan esittää päätöksessään selkeät ja yksiselitteiset perustelut, koska se tukeutui samanaikaisesti keskenään hyvin erilaisiin tosiseikastoa koskeviin oletuksiin, esitti ristiriitaisia näkemyksiä Irlannin väitetysti virheellisesti soveltamasta säännöstöstä ja väitti Irlannin antaneen muiden verotustoimivallan käyttäjien toimivaltaan kuuluviin voittoihin liittyvää etua.

____________