Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 8. decembra 2020 – Y GmbH/Hauptzollamt

(vec C-668/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa a navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Y GmbH

Žalovaný a odporca v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Hauptzollamt

Prejudiciálne otázky

Má sa podpoložka 1302 19 05 KN (kombinovanej nomenklatúry)1 vykladať v tom zmysle, že do nej treba zatriediť aj extrahovanú olejoživicu vanilky riedenú etanolom a vodou, skladajúcu sa z približne 90 objemových % resp. 85 hmotnostných % etanolu, nanajvýš 10 hmotnostných % vody, 4,8 hmotnostných % sušiny a 0,5 hmotnostných % vanilínu, napriek tomu, že podľa poznámky 1 písm. ij) ku kapitole 13 KN extrahované olejoživice nepatria do položky 1302 KN?

Patrí tovar, akým je tovar opísaný v prvej prejudiciálnej otázke, medzi extrahované olejoživice v zmysle podpoložky 3301 90 30 KN?

Má sa podpoložka 3302 10 90 KN vykladať v tom zmysle, že tovar, akým je tovar opísaný v prvej prejudiciálnej otázke, treba zatriediť medzi zmesi vonných látok a zmesi (vrátane alkoholových roztokov) na základe jednej alebo niekoľkých týchto látok druhov používaných ako suroviny v potravinárskom priemysle?

Patrí medzi esencie v zmysle článku 27 ods. 1 písm. e) smernice 92/832 aj tovar podpoložky 1302 19 05 KN alebo extrahovaná olejoživica podpoložky 3301 90 30 KN?

____________

1 Príloha I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 1987, s. 1; Mim. vyd. 02/002, s. 382) v znení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1754 zo 6. októbra 2015 (Ú. v. EÚ L285, 2015, s. 1).

2 Smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje ( Ú. v. ES L 316, 1992, s. 21; Mim. vyd. 09/001, s. 206).