Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 24 czerwca 2013 r. – Weissenfels przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-150/12)1

Język postępowania: niemiecki

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 147 z 25.5.13, s. 36.