Prasība, kas celta 2006. gada 9. oktobrī - Kerstens pret Komisiju

(lieta F-119/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Petrus J. F. Kerstens, Overijse (Beļģija), (pārstāvis - C. Mourato, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Atsevišķo prasījumu pārvaldīšanas un maksājumu biroja (PMO) Pārvaldības komitejas 2005. gada 8. decembra lēmumu par grozījumiem PMO organizācijas struktūrā;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2006. gada 6. jūlija tiešo lēmumu, ar ko noraida prasītāja sūdzību Nr. R/167/06;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam ex aequo et bono summu EUR 5 000 apmērā zaudējumu atlīdzināšanai;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, bijušais PMO "Resursi" nodaļas vadītājs, apstrīd 2005. gada 8. decembra strīdīgo lēmumu, ar kuru viņš tika norīkots citā, ar pētniecību saistītajā amatā. Viņš apgalvo, ka ir pārkāpts Civildienesta noteikumu 7. pants, jo šis norīkojums citā amatā ir pretrunā dienesta interesēm un amatu līdzvērtības principam. Otrkārt, prasītājs uzskata, ka ir pārkāptas Civildienesta noteikumu normas par disciplinārsodiem. Treškārt, viņš norāda uz pilnvaru nepareizu izmantošanu.

____________