Civildienesta tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2010. gada 15. aprīļa rīkojums - Matos Martins/Komisija

(lieta F-2/07) 1

Civildienests - Līgumdarbinieki - Aicinājums izrādīt interesi - Atlases procedūra - Iepriekšējās atlases testi - Piekļuve dokumentiem

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: José Carlos Matos Martins (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - M.-A. Lucas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un G. Berscheid)

Priekšmets

Prasība atcelt, pirmkārt, EPSO 2006. gada 27. februāra lēmumu, kurā noteikti līgumdarbinieku iepriekšējas atlases testu rezultāti (ES 25), otrkārt, lēmumu nereģistrēt prasītāju šo testu sekmīgi nokārtojušo personu datu bāzē un, treškārt, turpmākās atlases darbības

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Matos Martins sedz savus tiesāšanās izdevumus, izņemot uzturēšanās un ceļojuma izdevumus, kas radušies tādēļ, ka 2009. gada 30. martā, 1. aprīlī un 21. jūlijā viņa advokāts iepazinās ar dokumentiem Pirmās instances tiesas kancelejas telpās;

Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina iepriekš 2) punktā norādītos Matos Martins tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 56, 10.03.2007., 43. lpp.