Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 21ης Φεβρουαρίου 2013 – Marcuccio κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-113/11) 1

(Υπαλληλική υπόθεση – Άρθρο 34, παράγραφοι 1 και 6, του Κανονισμού Διαδικασίας – Δικόγραφο προσφυγής κατατεθέν με τηλεομοιοτυπία εντός της προθεσμίας ασκήσεως της προσφυγής – Ιδιόχειρη υπογραφή του δικηγόρου διαφορετική από εκείνη την οποία φέρει το πρωτότυπο του δικογράφου της προσφυγής που εστάλη ταχυδρομικώς – Εκπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής – Προδήλως απαράδεκτο)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Luigi Marcuccio (Tricase, Ιταλία) (εκπρόσωπος: G. Cipressa, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: C. Berardis-Kayser και J. Baquero Cruz, επικουρούμενοι από τον A. Dal Ferro, δικηγόρο)

Αντικείμενο

Υπαλληλική υπόθεση – Αίτημα ακυρώσεως της σιωπηρής αποφάσεως της Επιτροπής με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση του προσφεύγοντος να του καταβληθούν οι καθυστερούμενες αποδοχές του Αυγούστου 2010ΔιατακτικόΤο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης διατάσσει:Απορρίπτει την προσφυγή ως προδήλως απαράδεκτη.Ο L. Marcuccio φέρει τα δικαστικά έξοδά του και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.