Tiesas (virspalāta) 2012. gada 6. novembra spriedums (Rechtbank van koophandel te Brussel (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) - Europese Gemeenschap/Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl

(lieta C-199/11) 

Eiropas Savienības pārstāvība valstu tiesās - EKL 282. pants un LESD 335. pants - Prasība par zaudējumu atlīdzību Savienībai ar kādu aizliegtu vienošanos nodarīta kaitējuma dēļ - Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu - Tiesības celt prasību tiesā - Pušu procesuālo tiesību vienlīdzība - Regulas Nr. 1/2003 16. pants

Tiesvedības valoda - holandiešu

Iesniedzējtiesa

Rechtbank van koophandel te Brussel

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Europese Gemeenschap

Atbildētājas: Otis NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Belgium NV, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler NV, Schindler Sàrl, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Rechtbank van koophandel te Brussel - EKL 282. panta (pašlaik LESD 335. pants) interpretācija - Eiropas Savienības pārstāvība valstu tiesās - Prasība par zaudējumu atlīdzību - Tiesību normas, kas piemērojamas, iestādēm ceļot šādu prasību

Rezolutīvā daļa:

Savienības tiesības ir jāinterpretē tādējādi, ka tādos apstākļos kā pamatlietā tām nav pretrunā, ka Eiropas Komisija pārstāv Eiropas Savienību valsts tiesā, kura izskata civilprasību par kaitējuma atlīdzinājumu, kas Savienībai nodarīts aizliegtas vienošanās vai darbības dēļ, kas aizliegtas EKL 81. pantā un LESD 101. pantā un varēja būt skārušas kādus publiskā iepirkuma līgumus, kuru slēgšanas tiesības ir piešķīrušas dažādas Savienības iestādes un struktūras, un tam nav vajadzīgs, lai Komisijai būtu šo iestāžu un struktūru tālab piešķirts pilnvarojums;

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantam nav pretrunā tas, ka Eiropas Komisija valsts tiesā Eiropas Savienības vārdā ceļ prasību par kaitējuma atlīdzinājumu, kas Savienībai nodarīts aizliegtas vienošanās vai darbības dēļ, kuras neatbilstība EKL 81. pantam vai LESD 101. pantam ir tikusi konstatēta šīs iestādes lēmumā.

____________

1 - OV C 219, 23.07.2011.