Žaloba podaná 8. októbra 2007 - Tomas/Parlament

(vec F-116/07)

Jazyk konania: litovčina

Účastníci konania

Žalobca: Stanislovas Tomas (Kerkrade, Holandsko) (v zastúpení: M. Michalauskas, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu o prepustení žalobcu v rozsahu, v ktorom nebolo zrušené rozhodnutím o zamietnutí sťažnosti, alebo zrušiť rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti v rozsahu, v ktorom nezrušilo rozhodnutie o prepustení,

zaviazať žalovaného, aby žalobcovi zaplatil sumu 125 000 eur z titulu náhrady majetkovej a nemajetkovej ujmy,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca navrhuje jednak zrušiť rozhodnutie, ktorým menovací orgán rozhodol o jeho prepustení, a jednak priznať náhradu spôsobenej škody. Na podporu svojej žaloby uvádza zneužitie právomoci menovacím orgánom, porušenie viacerých ustanovení služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev, ako aj porušenie článku 19 Európskeho kódexu dobrej správnej praxe, porušenie zásad dodržiavania práva na obranu a riadnej správy vecí verejných a porušenie povinnosti starostlivosti zo strany Parlamentu.

____________