Rettens dom af 14. juli 2021 – Aldi mod EUIPO (CUCINA)

(Sag T-527/20) 1

[EU-varemærker – ansøgning om EU-figurmærket CUCINA – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg – beskrivende karakter – artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) 2017/1001]

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Tyskland) (ved advokaterne N. Lützenrath, C. Fürsen og M. Minkner)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (ved A. Bosse og A. Söder, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 19. juni 2020 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 463/2020-2) vedrørende en ansøgning om registrering af figurtegnet CUCINA som EU-varemærke.

Konklusion

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

Aldi GmbH & Co. betaler sagsomkostningerne.

____________

1     EUT C 329 af 5.10.2020.