Sag anlagt den 12. juli 2011 - ZZ mod Kommissionen

(Sag F-66/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne S. Rodrigues, A. Blot og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af den af formanden for udvælgelseskomitéen "EPSO/AST/111/10 (AST 1)" trufne afgørelse om ikke at give sagsøgeren adgang til færdighedstesten.

Sagsøgerens påstande

Principalt:

Annullation af afgørelsen af 7. april 2011 om afslag på at give sagsøgeren adgang til at deltage i færdighedstesten for udvælgelsesprøve EPSO/AST/111/10 - Sekretærer i lønklasse AST 1.

Følgelig fastslås, at sagsøgeren genindtræder i den ved nævnte udvælgelsesprøve fastsatte ansættelsesprocedure, om fornødent ved afholdelse af en ny færdighedstest.

-    Subsidiært: i tilfælde af, at sagsøgeren ikke får medhold i den principale påstand, tilpligtes sagsøgte at betale et beløb, som foreløbigt og efter billighed fastsættes til 20 000 EUR i erstatning for det økonomiske tab, med tillæg af morarenter i henhold til den lovbestemte rentesats fra den dato, hvor der afsiges dom i sagen.

-    Under alle omstændigheder tilpligtes sagsøgte at betale et beløb, som foreløbigt og efter billighed fastsættes til 20 000 EUR i erstatning for det ikke-økonomiske tab, med tillæg af morarenter i henhold til den lovbestemte rentesats fra den dato, hvor der afsiges dom i sagen.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________