Kendelse afsagt af Personaleretten den 11. marts 2012 – Kaskarelis mod Kommissionen

(Sag F-24/10) 1

Processprog: fransk

Formanden for Anden Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 EUT C 161 af 19.6.2010, s. 58.