** ASK juge_de_renvoi "Nom de la juridiction de renvoi? (ex. Bundesgerichtshof)" \* CHARFORMAT  ASK numaff "Affaire (C-…)?" \* CHARFORMAT  ASK ldp "Langue de procédure (préciser le ou l')?" \* CHARFORMAT

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Bamberg (Germania) la 11 iunie 2021 – Procedură penală privind pe MR

(Cauza C-365/21)

Limba de procedură:

Instanța de trimitere

Oberlandesgericht Bamberg

Partea din procedura principală

MR

Întrebările preliminare

Articolul 55 din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen (denumită în continuare „CAAS”)1 este compatibil cu articolul 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”) și încă aplicabil în măsura în care, în privința principiului ne bis in idem, admite excepția potrivit căreia la ratificarea, acceptarea sau aprobarea acestei convenții, o parte contractantă poate să declare că nu se află sub obligația impusă la articolul 54 din CAAS atunci când faptele la care se referă hotărârea judecătorească străină constituie o infracțiune la adresa securității naționale sau a altor interese tot atât de importante ale părții contractante respective?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

Articolele 54 și 55 din CAAS și articolele 50 și 52 din cartă se opun ca declarația efectuată de Republica Federală Germania la ratificarea CAAS în legătură cu articolul 129 din StGB [Strafgesetzbuch (Codul penal)] (Bundesgesetzblatt 1994 II, p. 631) să fie interpretată de instanțele germane în sensul că declarația vizează de asemenea grupurile infracționale organizate – precum cel în discuție în speță – care săvârșesc exclusiv infracțiuni contra patrimoniului și care nu urmăresc, în plus, obiective politice, ideologice, religioase sau filozofice și nici să exercite o influență neloială asupra politicii, mass-mediei, administrației publice, justiției sau economiei?

____________

1 Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (JO 2000, L 239, p. 19, Ediție specială, 19/vol. 1, p. 183).