A Markkinaoikeus (Finnország) által 2020. november 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Kuluttaja-asiamies kontra MiGame Oy

(C-594/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Markkinaoikeus

Az alapeljárás felei

Kérelmező: Kuluttaja-asiamies

Ellenérdekű fél: MiGame Oy

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 21. cikkének első bekezdését, hogy azzal ellentétes, ha az eladó vagy szolgáltató azon telefonszámon felül, amelynek esetében legfeljebb az alapdíjat számítják fel, olyan telefonszámot is megadhat, amelyet a fogyasztó esetlegesen megkötött szerződéssel összefüggő ügyek esetében használ, és amelynek használatáért az alapdíjat meghaladó díjat számítanak fel; továbbá – amennyiben az alapdíjat meghaladó díj ellenében hívható telefonszám megadása bizonyos körülmények között összeegyeztethető a 21. cikkel – jelentőséggel bír-e az értékelés során például az alapdíjas telefonszám egyszerű megtalálhatósága, a telefonszámok felhasználási céljának kellően egyértelmű megjelölése, valamint az ügyfélszolgálat elérhetősége vagy színvonala tekintetében fennálló lényeges különbségek?

Úgy kell-e értelmezni a 2011/83/EU irányelv 21. cikkében szereplő „alapdíj” fogalmat, hogy az eladó vagy szolgáltató a megkötött szerződésekkel összefüggő ügyek tekintetében ügyfélszolgálati telefonszámként csak szabvány földrajzi helyhez kötött vagy mobil hívószámot, illetve a fogyasztó számára díjmentes telefonszámot jelölhet meg; továbbá – amennyiben az eladó vagy szolgáltató megadhat más telefonszámot – legfeljebb milyen díjat lehet felszámítani e telefonszám használatáért annak a fogyasztónak, aki csomagajánlat formájában kötött távközlési szerződést?

____________

1 A fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2011. L 304., 64. o.).