Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 kwietnia 2011 r. – Behmer przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-76/08)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 285 z 8.11.2008, s. 56.