PERSONALERETTENS KENDELSE (Første Afdeling)

19. december 2007

Sag F-84/06

Luigi Marcuccio

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – social sikring – sygesikring – refusion af udgifter i forbindelse med sygdom – udtrykkeligt afslag på ansøgningen«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Luigi Marcuccio, tidligere tjenestemand i Kommissionen, bl.a. har nedlagt påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens stiltiende afvisning af hans ansøgninger af 20. juni og 18. juli 2005 om godtgørelse på 100% af forskellige udgifter til lægebehandling i henhold til vedtægtens artikel 72, stk. 1. Desuden har sagsøgeren nedlagt påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale ham forskellen mellem den samlede sum af de omhandlede udgifter til lægebehandling og det beløb, han allerede er blevet godtgjort i denne forbindelse, hvilket beløb udgør 89,56 EUR. Endelig har sagsøgeren nedlagt påstand om, at dette beløb tillægges morarenter på 10% pro anno, regnet fra den 21. juni 2005.

Udfald: EU-Personaleretten erklærer sig inkompetent i sag F-84/06, Maruccio mod Kommissionen, således at Retten i Første Instans kan træffe afgørelse i sagen. Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

Sammendrag

Retspleje – fordeling af beføjelser mellem Fællesskabets forskellige retsinstanser

(Statutten for Domstolen, bilag I, art. 8, stk. 3; tjenestemandsvedtægten, art. 72)

Ved behandlingen af et søgsmål, der vedrører anfægtelse af et afslag på at tildele en tjenestemand en godtgørelse på 100% af udgifter til lægebehandling, som han gør gældende at være berettiget til på grund af den psykiske sygdom, som han angiveligt lider af, skal EU-Personaleretten i medfør af artikel 8, stk. 3, andet punktum, i bilag I til Domstolens statut erklære sig inkompetent, således at Retten i Første Instans kan træffe afgørelse i sagen, når der for Retten verserer andre sager mellem de samme parter, der er støttet på samme retsforhold, og som ligeledes vedrører retten til en godtgørelse på 100% af udgifter til lægebehandling. Disse forskellige søgsmål udgør en og samme tvist, og det forekommer at være i overensstemmelse med retsplejehensyn, som er det formål, der søges sikret ved artikel 8, stk. 3, andet punktum, i bilag I til Domstolens statut, at lade en og samme retsinstans afgøre tvisten i dens helhed.

(jf. præmis 8-16)