Žaloba podaná 26. februára 2021 – Európska komisia/Írsko

(vec C-125/21)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: J. Tomkin a S. Grünheid, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Írsko

Návrhy žalobkyne

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

určil, že Írsko si tým, že neprijalo zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na zosúladenie s rámcovým rozhodnutím Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na účely ich výkonu v Európskej únii1 , resp. v každom prípade tým, že tieto opatrenia neoznámilo Komisii, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 29 ods. 1 a 2 tohoto rámcového rozhodnutia,

zaviazal Írsko na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Podľa článku 29 ods. 1 a 2 rámcového rozhodnutia 2008/909/SVV, členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tohto rámcového rozhodnutia do 5. decembra 2011, a tieto opatrenia oznámia Komisii.

Komisia sa domnieva, že Írsko porušilo svoje povinnosti podľa článku 29 ods. 1 a 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/909/SVV tým, že neprijalo zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na zosúladenie s rámcovým rozhodnutím, resp. v každom prípade tým, že tieto opatrenia neoznámilo Komisii.

____________

1 Ú. v. EÚ L 327, 2008, s. 27.