Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 22 januari 2021 – flightright GmbH mot Ryanair DAC, tidigare Ryanair Ltd

(Mål C-37/21)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Amtsgericht Hamburg

Parter i det nationella målet

Klagande: flightright GmbH

Motpart: Ryanair DAC, tidigare Ryanair Ltd

Tolkningsfrågor

Utgör ett försenat starttillstånd från trafikledningen redan i sig en extraordinär omständighet i den mening som avses i artikel 5.3 i förordning 261/20041 , eller är så inte fallet, av den anledningen att förseningar av starttillståndet från flygledningen, så kallade förskjutningar av slottider, inte utgör händelser som ligger ”utanför det normala”, utan händelser som tillhör de normala och förväntade förloppen och villkoren inom den internationella luftfarten, eftersom det är fråga om händelser som utgör en naturlig del av lufttrafikföretagens normala verksamhet?

Är det redan klargjort att så kallade förskjutningar av slottider från flygledningen inom internationell luftfart inte utgör händelser som ligger utanför det normala i den mening som avses i EU-domstolens praxis, utan utgör vanliga, normala och förväntade följder av lufttrafiken eller krävs det i detta hänseende bevisning genom sakkunnigutlåtande i tvister, där beviskraven endast är uppfyllda om förskjutningar av slottider äger rum extremt sällan och inte regelbundet inom internationell luftfart?

Utgör förskjutningar av slottider från flygledningen endast extraordinära omständigheter i den mening som avses i artikel 5.3 i förordning 261/2004, om de i sin tur beror på omständigheter som kan anses vara extraordinära i den mening som avses i artikel 5.3, det vill säga exempelvis på en olycka eller ett terrorhot, men inte på väderförhållanden som är normala på den aktuella orten, vilka tillfälligt påverkar lufttrafiken?

Utgör en förskjutning av slottider på grund av ogynnsamt väder i synnerhet endast extraordinära omständigheter i den mening som avses i artikel 5.3 i förordning 261/2004, om det ogynnsamma vädret i sig utgör en extraordinär omständighet, det vill säga om detta väder på den aktuella orten vid den aktuella tidpunkten i sig ligger ”utanför det normala”, i sig inte tillhör ”de normala och förväntade väderförhållandena” på den aktuella orten vid den aktuella tidpunkten, utan ”sticker ut”?

Utgör ogynnsamma väderförhållanden, vilka inte ligger utanför det normala på en viss ort vid en viss tidpunkt, som inte sticker ut från de normala och förväntade väderförhållandena på en viss ort vid en viss tidpunkt, händelser som utgör en naturlig del av lufttrafikföretagens normala verksamhet och av de normala villkoren för luftfarten på det sätt som EU-domstolen har tolkat artikel 5.3 i förordning 261/2004?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).