Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 4ης Μαΐου 2016 – Maes και Strojwas κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-44/12) 1

[Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Συμβασιούχοι υπάλληλοι – Συντάξεις – Άρθρο 11, παράγραφος 2, του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ – Συνταξιοδοτικά δικαιώματα που είχαν αποκτηθεί πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στην Ένωση, δυνάμει εθνικού συνταξιοδοτικού συστήματος – Μεταφορά στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Ένωσης – Πρόταση περί αναγνωρίσεως συντάξιμων ετών καταρτισθείσα από την Αρμόδια για τους Διορισμούς Αρχή (ΑΔΑ) ή την Αρμόδια για τη Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Αρχή (ΑΣΣΕ) βάσει νέων γενικών εκτελεστικών διατάξεων – Ένσταση απαραδέκτου – Έννοια βλαπτικής πράξεως – Άρθρο 83 του Κανονισμού Διαδικασίας]

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: Olivier Maes (Μπανγκόκ, Ταϋλάνδη) και Michal Strojwas (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: αρχικώς D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal και S. Orlandi, δικηγόροι, εν συνεχεία D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis και S. Orlandi, δικηγόροι, και τέλος, J.-N. Louis, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: αρχικώς D. Martin και J. Baquero Cruz, εν συνεχεία J. Currall και G. Gattinara, εν συνεχεία G. Gattinara και, τέλος, G. Gattinara και F. Simonetti)

Αντικείμενο

Αίτημα περί ακυρώσεως των προτάσεων για μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που είχαν αποκτηθεί πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στην Επιτροπή, οι οποίες στηρίζονταν στον υπολογισμό βάσει των νέων γενικών εκτελεστικών διατάξεων που τέθηκαν σε ισχύ μετά τις αιτήσεις των προσφευγόντων για μεταφορά των δικαιωμάτων τους.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης διατάσσει:

Απορρίπτει την προσφυγή ως απαράδεκτη.

Οι Olivier Maes και Michal Strojwas φέρουν τα δικά τους δικαστικά έξοδα και καταδικάζονται στα έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

____________

1     ΕΕ C 184 της 23.6.2012, σ. 25.