Προσφυγή-αγωγή της 13ης Απριλίου 2007 - Skareby κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-34/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα-ενάγουσα: Carina Skareby (Μπισκέκ, Κιργκιζστάν) (εκπρόσωποι: S. Rodrigues και C. Bernard-Glanz, δικηγόροι)

Καθής-εναγομένη: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα της προσφεύγουσας-ενάγουσας

Η προσφεύγουσα-ενάγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την έκθεση εξέλιξης της σταδιοδρομίας (ΕΕΣ) της προσφεύγουσας-ενάγουσας για το έτος 2005·

να ακυρώσει, εφόσον παρίσταται ανάγκη, την απόφαση της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής (ΑΔΑ) με την οποία απορρίφθηκε η διοικητική ένσταση της προσφεύγουσας-ενάγουσας·

να υποδείξει στην ΑΔΑ τα αποτελέσματα που συνεπάγεται η ακύρωση των προσβαλλομένων πράξεων και, ιδίως, την κατάρτιση νέας ΕΕΣ για το έτος 2005, τηρουμένων αυτή τη φορά των κανόνων του ΚΥΚ·

να υποχρεώσει την ΑΔΑ να καταβάλει στην προσφεύγουσα-ενάγουσα: i) αποζημίωση καθοριζόμενη ex aequo et bono σε 15 000 ευρώ προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης της· ii) αποζημίωση καθοριζόμενη ex aequo et bono σε 15 000 προς αποκατάσταση της επαγγελματικής βλάβης της· αποζημίωση που θα καθορίσει κατά δίκαιη κρίση το Πρωτοδικείο προς αποκατάσταση της οικονομικής της ζημίας, των ποσών αυτών καταβλητέων εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο από την ημερομηνία κατά την οποία τα ποσά αυτά θα καταστούν απαιτητά·

να καταδικάσει την καθής-εναγομένη στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής-αγωγής, η προσφεύγουσα-ενάγουσα επικαλείται, πρώτον, μη τήρηση των κανόνων σχετικά με την κατάρτιση των ΕΕΣ. Η διοίκηση παρέβη τους διαδικαστικούς κανόνες που θεσπίζουν οι γενικές εκτελεστικές διατάξεις του άρθρου 43 του ΚΥΚ και υπέπεσε σε πρόδηλες πλάνες εκτίμησης.

Η προσφεύγουσα-ενάγουσα επικαλείται, περαιτέρω, προσβολή των δικαιωμάτων άμυνάς της, παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης και παράβαση του καθήκοντος αρωγής.

Η προσφεύγουσα-ενάγουσα υποστηρίζει, τέλος, ότι η διοίκηση ενήργησε κατά κατάχρηση εξουσίας και διαδικασίας.

____________