Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 18 юни 2009 г. - Spee/Европол

(Дело F-43/08)1

(Публична служба - Служители на Европол - Свободна длъжност - Процедура за подбор)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: David Spee (Rijswijk, Нидерландия) (представители: първоначално P. de Casparis, avocat, впоследствие I. Blekman, avocat)

Ответник: Европейска полицейска служба (Европол) (представители: D. Neumann и D. El Khoury, подпомагани от B. Wägenbaur и R. Van der Hout, avocats)

Предмет на делото

Отмяна на решението на Европол да оттегли предложението за работа, за която жалбоподателят е кандидатствал, и после да го публикува отново, както и искане за обезщетение за вреди.

Диспозитив на решението

Отхвърля жалбата.

Осъжда г-н Spee да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 183, 19.7.2008 г., стр. 33.