Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Holandsko) 22. januára 2021 – Sense Visuele Communicatie en Handel vof (konajúca aj pod názvom De Scharrelderij)/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(vec C-36/21)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Odvolací súd pre správne spory v hospodárskej oblasti)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Sense Visuele Communicatie en Handel vof (konajúca aj pod názvom De Scharrelderij)

Žalovaní: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (minister poľnohospodárstva, prírody a kvality potravín)

Prejudiciálna otázka

Bráni právo Únie tomu, aby sa na základe zásady ochrany legitímnej dôvery upravenej vnútroštátnym právom posúdilo, či vnútroštátny správny orgán v rozpore s ustanovením práva Únie vzbudil dôveru a preto podľa vnútroštátneho práva konal nezákonne, keď dotknutej osobe nenahradil škodu, ktorá jej takto vznikla, ak sa takáto osoba nemôže úspešne odvolávať na zásadu ochrany legitímnej dôvery podľa práva Únie, pretože ide o jasné ustanovenie práva Únie?

____________