Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 8 aprilie 2021 – Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità di Dublino/CZA

(Cauza C-228/21)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Corte suprema di cassazione

Părțile din procedura principală

Recurent: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità di Dublino

Intimat: CZA

Întrebările preliminare

Dacă articolul 4 din regulament trebuie interpretat în sensul că, prin acțiunea formulată în temeiul articolului 27 din Regulamentul (UE) nr. 604/20131 împotriva unei decizii de transfer adoptate de un stat membru potrivit mecanismului prevăzut la articolul 26 din regulament și în temeiul obligației de reprimire stabilite la articolul 18 alineatul (1) litera (b) din același regulament, poate fi invocată ca unic motiv netransmiterea broșurii de informații prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din regulament de către statul care a adoptat decizia de transfer.

Dacă articolul 27 din regulament coroborat cu considerentul (18) și considerentul (19) ale aceluiași regulament și cu articolul 4 din acesta trebuie interpretat în sensul că, în caz de constatare a încălcării obligațiilor prevăzute la articolul 4, necesitatea unei căi de atac efective impune instanței să adopte o decizie de anulare a deciziei de transfer.

3) În caz de răspuns negativ la întrebarea 2), dacă articolul 27 din regulament coroborat cu considerentul (18) și considerentul (19) ale aceluiași regulament și cu articolul 4 din acesta trebuie interpretat în sensul că, în caz de constatare a încălcării obligațiilor prevăzute la articolul 4, necesitatea unei căi de atac efective impune instanței să verifice relevanța unei astfel de încălcări în contextul circumstanțelor prezentate de reclamant și permite confirmarea deciziei de transfer ori de câte ori nu există motive pentru a adopta o decizie de transfer cu conținut diferit.

____________

1     Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (JO 2013, L180, p. 31).