Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona (Ισπανία) στις 11 Μαρτίου 2021 – AD κ.λπ. κατά PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV και DAF Trucks Deutschland GmbH

(Υπόθεση C-163/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγοντες: AD κ.λπ.

Εναγόμενες: PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV και DAF Trucks Deutschland GmbH

Προδικαστικό ερώτημα

Έχει το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης1 , την έννοια ότι η κοινοποίηση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων αναφέρεται μόνο σε ήδη υπάρχοντα έγγραφα τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο του εναγομένου ή τρίτου ή, αντιθέτως, το άρθρο 5, παράγραφος 1, καταλαμβάνει επίσης και τη δυνατότητα κοινοποιήσεως εγγράφων τα οποία ο καθού η αίτηση παροχής πληροφοριών πρέπει να καταρτίσει ex novo, υποχρεούμενος προς τον σκοπό αυτόν να συγκεντρώσει ή να ταξινομήσει πληροφορίες, στοιχεία ή δεδομένα τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του;

____________

1 ΕΕ 2014, L 349, σ. 1.