EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2014. gada 15. oktobrī

Lieta F‑55/10 RENV

Chrysanthe Moschonaki

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Lietas nodošana atpakaļ Civildienesta tiesai pēc atcelšanas – Pieņemšana darbā – Iestādes iekšējais paziņojums par vakanci – Paziņojumā par vakanci minētie atbilstības nosacījumi – Iecēlējinstitūcijas rīcības brīvība

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, ar ko C. Moschonaki ir lūgusi atcelt Eiropas Komisijas 2009. gada 30. septembra lēmumu, ar kuru noraidīta viņas kandidatūra “asistenta – bibliotekāra/dokumentālista” amatam, un atlīdzināt zaudējumus, kas tai, viņasprāt, nodarīti

Nolēmums      Atcelt 2009. gada 30. septembra lēmumu, ar kuru Eiropas Komisija ir noraidījusi C. Moschonaki kandidatūru amatam “asistents – bibliotekārs/dokumentālists”. Piespriest Eiropas Komisijai izmaksāt C. Moschonaki EUR 5000. Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina C. Moschonaki tiesāšanās izdevumus lietās F‑55/10, T‑476/11 P un F‑55/10 RENV.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Paziņojums par amata vakanci – Mērķis – Administrācijas pienākums norādīt amata ieņemšanai izvirzītos nosacījumus – Apjoms – Kandidatūras noraidīšana nosacījuma, kurš nav minēts paziņojumā par vakanci, neizpildes dēļ – Pārkāpums

(Civildienesta noteikumu 4. un 29. pants)

Tiesiskās noteiktības princips – ciktāl tas prasa administrācijai nodrošināt to, ka ieinteresētās personas precīzi zina savus pienākums un tiesības, – prasa, lai norma, kas paredz administrācijas personāla tiesības un pienākumus, būtu pienācīgi publicēta saskaņā ar administrācijas paredzētajiem noteikumiem un administrācijas noteiktajās formās.

It īpaši attiecībā uz normām par ierēdņu pieņemšanu darbā, iecēlējinstitūcijai paziņojumā par vakanci ir pēc iespējas precīzāk jānorāda amata ieņemšanai izvirzītie nosacījumi, lai ieinteresētās personas varētu izvērtēt, vai tām ir vērts pieteikt savu kandidatūru. Protams, minētajai iestādei nav pienākuma atgādināt Civildienesta noteikumos tieši paredzētos nosacījumus, jo tiek pieņemts, ka kandidāti tos zina, bet paziņojums par vakanci zaudētu savu mērķi informēt kandidātus par amata ieņemšanai izvirzītajiem nosacījumiem, ja administrācija varētu noraidīt kandidātu tāda iemesla dēļ, kas nav tieši paredzēts minētajā paziņojumā vai Civildienesta noteikumos, vai nav ticis publicēts.

Tādējādi tādā ar iestādes iekšējo paziņojumu par vakanci saistītā nosacījumā, kura mērķis būtu liegt atlasē piedalīties atsevišķiem ierēdņiem, kuriem šajā ziņā ir pilnas dalības tiesības, sasniedzamo tiesisko seku dēļ – kas ir ierobežot atsevišķu tiesību subjektu dalību šajā atlasē –, ir jābūt skaidri un precīzi paredzētiem noteikumiem, kas attaisno šādu izslēgšanu. Tātad prasība, kas nekur nav publicēta un skaidri neizriet no paziņojuma par vakanci, ieinteresētajai personai nevar tikt izvirzīta, noraidot tās kandidatūru.

(skat. 41., 42., 45. un 47. punktu)

Atsauces:

Tiesa: spriedumi Grassi/Padome, 188/73, EU:C:1974:112, 40. punkts; ROM‑projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, 25. punkts; Skoma‑Lux, C‑161/06, EU:C:2007:773, 28. punkts, un Heinrich, C‑345/06, EU:C:2009:140, 44. punkts.

Pirmās instances tiesa: spriedums Vecchi/Komisija, T‑356/94, EU:T:1996:136, 50. punkts.

Civildienesta tiesa: spriedumi Wenig/Komisija, F‑80/08, EU:F:2009:160, 90. punkts, un Šimonis/Komisija, F‑113/07, EU:F:2011:44, 73. un 74. punkts.