Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 8 februari 2012 – Bouillez e.a. / Raad

(Zaak F-11/11)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Bevordering – Bevorderingsronde 2010 – Weigering van bevordering – Vergelijking van verdiensten van ambtenaren van functiegroep AST aan de hand van hun loopbaanontwikkeling – Verplichting voor instelling om onwettige uitvoeringsbepaling van Statuut buiten toepassing te laten)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Vincent Bouillez e.a. (Overijse, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en J. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoekers in het kader van de bevorderingsronde 2010 niet tot de hogere rang te bevorderen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

De Raad van de Europese Unie draagt zijn eigen en verzoekers’ kosten.

____________

1 PB C 139 van 07/05/11, blz. 30.