Žaloba podaná 24. apríla 2015 – Dôvera zdravotná poisťovňa/Komisia

(vec T-216/15)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. (Bratislava, Slovensko) (v zastúpení: O. Brouwer a A. Pliego Selie, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/248 z 15. októbra 2014 o opatreniach SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN), ktoré poskytla Slovenská republika v prospech Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s., (SZP) a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., (VšZP) [oznámené pod číslom C(2014) 7277] (Ú. v. EÚ L 41, s. 25),

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

Prvý žalobný dôvod založený na nesprávnom uplatnení článku 107 ods. 1 ZFEÚKomisia sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia, keď nesprávne uplatnila pojem podnik v špecifickom kontexte článku 107 ods. 1 ZFEÚ.Druhý žalobný dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení a zjavne nesprávnom posúdeníKomisia sa pri stanovení a uplatnení kritérií na určenie ekonomickej povahy poistnej schémy dopustila nesprávneho právneho posúdenia a zjavne nesprávneho posúdenia, keď prijala záver, že SZP/VšZP nemožno považovať za podnik a neuviedla primerané odôvodnenie.

____________