Προσφυγή της 20ής Αυγούστου 2022 – Sberbank of Russia κατά Επιτροπής και ΕΣΕ

(Υπόθεση T-526/22)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Sberbank of Russia OAO (Μόσχα, Ρωσία) (εκπρόσωποι: D. Rovetta, M. Campa, M. Pirovano, M. Moretto και V. Villante, δικηγόροι)

Καθών: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (ΕΣΕ)

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την απόφαση SRB/EES/2022/20 σχετικά με την έγκριση καθεστώτος εξυγίανσης για την Sberbank d.d, η οποία εκδόθηκε από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης την 1η Μαρτίου 2022, μαζί με την έκθεση αποτίμησης με αριθμό 1, η οποία εκδόθηκε από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης στις 27 Φεβρουαρίου 2022, καθώς και την έκθεση αποτίμησης με αριθμό 2, η οποία εκδόθηκε από το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης στις 27 ή 28 Φεβρουαρίου 2022·

να ακυρώσει την απόφαση (ΕΕ) 2022/947 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2022, για την αποδοχή του καθεστώτος εξυγίανσης της Sberbank banka d.d. 1 ·

να καταδικάσει το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής η προσφεύγουσα προβάλλει τρεις λόγους.

Με τον πρώτο λόγο προβάλλεται παράβαση ουσιώδους τύπου.

Με τον δεύτερο λόγο προβάλλεται παράβαση της υποχρέωσης αιτιολογήσεως, παράβαση του άρθρου 296 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 41, παράγραφος 2, στοιχείο γ΄, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και προσβολή του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και παράβαση του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τον τρίτο λόγο προβάλλεται πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως κατά τη συνολική εκτίμηση των προϋποθέσεων όσον αφορά το καθεστώς εξυγίανσης και παράβαση του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΕ) 806/2014 1 , καθώς και παράβαση του άρθρου 39 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 2 , και προσβολή, αφενός, του θεμελιώδους δικαιώματος ιδιοκτησίας και, αφετέρου, της επιχειρηματικής ελευθερίας.

____________

1     ΕΕ 2022 L 164, σ. 63.

1     Κανονισμός (EΕ) 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ 2014 L 225, σ. 1).

1     Οδηγία 2014/59/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ 2014 L 173, σ. 190).