Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Amsterdam (Madalmaad) 14. juulil 2021 – Euroopa vahistamismäärus, mis on tehtud HM-i kohta; teine menetlusosaline: Openbaar Ministerie

(kohtuasi C-428/21)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Amsterdam

Põhikohtuasja pooled

Euroopa vahistamismäärus, mis on tehtud järgmise isiku kohta: HM

Teine menetlusosaline: Openbaar Ministerie

Eelotsuse küsimused

1.    Kas raamotsuse 2002/584/JSK1 artikli 27 lõike 3 punkti g ja lõiget 4 koosmõjus õigusega tõhusale kohtulikule kaitsele, tuleb tõlgendada nii, et

õigust olla süütegude kogumi laiendamiseks nõusoleku andmise taotluse osas ära kuulatud peab üleantud isik saama teostada vahistamismääruse teinud liikmesriigis, kui selle liikmesriigi õigusasutus kuulab ta üle seoses võimaliku loobumisega erikohustuse reegli kasutamisest vastavalt raamotsuse artikli 27 lõike 3 punktile f, või nii, et

õigust olla ära kuulatud peab see isik saama teostada liikmesriigis, kes ta enne üle andis, vahistamismäärust täitva õigusasutuse poolt läbiviidavas menetluses, mis puudutab süütegude kogumi laiendamiseks nõusoleku andmist?

2.    Kui üleantud isik peab oma õigust olla raamotsuse 2002/584/JSK artikli 27 lõikes 4 osutatud süütegude kogumi laiendamise nõusoleku andmise taotluse kohta ära kuulatud saama teostada selles liikmesriigis, kes ta enne üle andis, siis mil viisil peab see liikmesriik talle seda võimaldama?

____________

1 Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT 2002, L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 34).