Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Högsta domstolen (Ruotsi) on esittänyt 23.4.2021 – Norra Stockholm Bygg AB v. Per Nycander AB

(asia C-268/21)

Oikeudenkäyntikieli: ruotsi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Högsta domstolen

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Norra Stockholm Bygg AB

Vastapuoli: Per Nycander AB

Muu osapuoli: Entral AB

Ennakkoratkaisukysymykset

Asetetaanko yleisen tietosuoja-asetuksen1 6 artiklan 3 ja 4 kohdassa vaatimuksia myös editiovelvollisuutta koskevan kansallisen prosessilainsäädännön suhteen?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, seuraako yleisestä tietosuoja-asetuksesta, että huomioon on otettava myös rekisteröityjen henkilöiden intressit arvioitaessa sitä, onko henkilötietoja sisältävä asiakirja määrättävä esitettäväksi? Asetetaanko unionin oikeudessa tässä tapauksessa vaatimuksia sille, kuinka tämä arviointi on tarkkaan ottaen tehtävä?

____________

1 Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27.4.2016 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL 2016, L 119, s. 1).