Žaloba podaná 9. septembra 2019 – Canon/Komisia

(vec T-609/19)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Canon Inc. (Tokyo, Japonsko) (v zastúpení: U. Soltész, W. Bosch, C. von Köckritz, K. Winkelmann, J. Schindler, D. Arts, W. Devroe, lawyers a M. Reynolds, solicitor)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie C(2019) 4559 final z 27. júna 2019, ktorým bola žalobkyni uložená pokuta za neoznámenie koncentrácie v rozpore s článkom 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 139/20041 a za vykonanie koncentrácie v rozpore s článkom 7 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (Vec M.8179 – Canon/Toshiba Medical Systems Corporation, postup podľa článku 14 ods. 2), ktoré bolo žalobkyni oznámené 1. júla 2019,

subsidiárne, zrušil alebo značne znížil výšku pokuty, ktorá jej bola uložená,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho právneho posúdenia tým, že nevykonala správne právne preskúmanie na účely posúdenia článku 4 ods. 1 a článku 7 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004.

-    Tvrdí, že Komisia nezohľadnila existujúcu judikatúru a opierala sa o bezprecedentný a nepodložený koncept „čiastočného vykonania jednej koncentrácie“. Posúdenie, ktoré vykonala Komisia, najmä nepreukazuje, že predmetná dočasná transakcia prispela k pretrvávajúcej zmene kontroly nad cieľovým objektom spôsobom, ktorý vyžaduje judikatúra.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že hoci nebol preukázaný nijaký úmysel alebo nedbanlivosť na strane žalobkyne, Komisia jej uložila pokutu v rozpore s článkom 14 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004, so zásadou nulla poena sine lege, zásadou legitímnej dôvery, zásadou proporcionality a zásadou súbehu protiprávnych konaní. Žalobkyňa preto navrhuje, aby Súdny dvor uplatnil svoju neobmedzenú právomoc v zmysle článku 16 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 a článku 261 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia, pokiaľ ide o pokutu, v celom rozsahu alebo na značné zníženie výšky tejto pokuty.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia porušila podstatné procesné požiadavky. Žalobkyňa tvrdí, že Komisia tým, že neposkytla žalobkyni možnosť vyjadriť sa k novým tvrdeniam a skutkovým okolnostiam/dôkazom vo formálnej odpovedi na dodatočné doplňujúce vyjadrenie námietok alebo v dokumente opisujúcom skutkové okolnosti a v rámci ďalšieho ústneho vypočutia, porušila článok 18 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 a právo žalobkyne na obhajobu.

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) (Ú. v. EÚ L 24, 2004, s. 1).