ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(втори състав)


28 юни 2013 година


Дело F‑44/11


Luigi Marcuccio

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Член 34, параграфи 1 и 6 от Процедурния правилник — Жалба, подадена по факс в срока за обжалване, удължен с десетдневен срок — Жалба, подадена по пощата в следващите десет дни — Липса на идентичност между едната и другата — Просрочие на жалбата“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Marcuccio иска по-конкретно Съдът на публичната служба да обяви за нищожно или да отмени решението на Европейската комисия, с което е отхвърлено неговото искане от 6 март 2010 г., както и решението за отхвърляне на неговата административна жалба от 3 септември 2010 г. и да му присъди обезщетение за вредите, причинени му от изпращането на 8 март 2004 г. от едно от медицинските лица в медицинската служба на Комисията на писмо до лекуващия му лекар. Подаването на оригинала на жалбата по пощата е предшествано от изпращането по факс на 13 април 2011 г. на документ, представен като копие от оригинала на жалбата

Решение:      Отхвърля жалбата частично като явно недопустима и частично като явно неоснователна. Осъжда г‑н Marcuccio да заплати направените от Европейската комисия съдебни разноски и да понесе направените от самия него съдебни разноски.


Резюме


1.      Длъжностни лица — Актове на администрацията — Презумпция за действителност — Несъществуващ акт — Понятие — Отхвърляне на искането на длъжностно лице за обезщетение, с което се позовава на твърдяната грешка на медицинското лице на институция, изразяваща се в изпращане на определени данни на лекуващия лекар на посоченото длъжностно лице, и немотивирано отхвърляне — Изключване

(член 288 ДФЕС)

2.      Съдебно производство — Жалба в първоинстанционно производство — Изисквания за форма — Жалба, подадена по факс в срока за обжалване — Саморъчен подпис на адвоката, който се различава от подписа, положен върху оригинала на изпратената по пощата жалба — Последица — Невземане предвид на датата на получаване на факса при преценката за спазването на срока за обжалване

(член 34, параграфи 1 и 6 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба; член 91, параграф 3 от Правилника за длъжностните лица)

1.      Актовете на институциите на Съюза по принцип се ползват с презумпция за законосъобразност и поради това, дори да са опорочени, произвеждат правни последици, докато не бъдат отменени или оттеглени. Същевременно, като изключение от този принцип трябва да се приеме, че актовете, чийто порок е толкова очевидно тежък, че не може да бъде допуснат от правния ред на Съюза, не пораждат правни последици. Тежестта на последиците от обявяването на акт на институциите на Съюза за нищожен изисква по съображения за правна сигурност това да се допуска само в съвсем крайни случаи.

Не може да се счита за попадащо сред крайните случаи нарушението на правото на зачитане на личния живот, на поверителността, на етичните правила за упражняване на лекарската професия, както и на задължението за мотивиране.

При това положение трябва да се отхвърли като явно недопустимо искането на длъжностно лице да се обяви за нищожно решение на Комисията за мълчалив отказ по отношение на искането му за обезщетение за вреди, които твърди, че са му причинени от изпращането, от едно от медицинските лица в медицинската служба на Комисията, на писмо до лекуващия му лекар, когато, от една страна, и двамата лекари заседават в комисията за инвалидност, на която е възложено разглеждането на преписката на посоченото длъжностно лице, и от друга страна, искането за данни, формулирано от медицинското лице, се вписва точно в рамките на разглеждането на преписката за инвалидността на това длъжностно лице. Медицинското лице, като е поискало такива данни, с единствената цел да изпълни поверените му задачи, е действало в рамките на службата, в границите на своите правомощия, и без да нарушава лекарската тайна, която е длъжно да спазва. Следователно това медицинско лице не нарушава никое етично правило, приложимо за неговата професия.

Впрочем фактът, че медицинското лице е уведомило лекуващия лекар на длъжностното лице за това, че административният адрес на последното се е променил, не представлява накърняване на правото на зачитане на личния живот, нито на задължението за поверителност, тъй като това обстоятелство е споменато в решението за промяна на мястото на работа на длъжностното лице в интерес на службата, което е изпратено на последното и е публикувано, най-малкото в рамките на институцията. Накрая, решението за отхвърляне на искане за обезщетение при всички положения не може да се разглежда като нищожно само поради мотива че не е било мотивирано.

(вж. точки 23 и 26—29)


Позоваване на:

Общ съд — 24 ноември 2010 г., Marcuccio/Комисия, T‑9/09 P, точка 37 и цитираната съдебна практика

2.      В производствата относно публичната служба на Съюза, за да бъде редовно подаден всеки процесуален акт, разпоредбите на член 34 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба, и по-конкретно неговите параграфи 1 и 6, последният от които позволява подаването на жалба по факс, налагат на представителя на страната да подпише саморъчно оригинала на акта, преди да го изпрати по факс и да депозира същия оригинал в секретариата на Съда на публичната служба до изтичането на следващите десет дни.

При тези условия, ако впоследствие се окаже, че оригиналът на документа, който е физически подаден в секретариата в срока от десет дни след изпращането по факс, не носи същия подпис, който е положен върху изпратения по факс документ, следва да се счита, че в секретариата на Съда на публичната служба са постъпили два отделни процесуални документа, дори подписът да е бил положен от едно и също лице. Всъщност, доколкото Съдът на публичната служба няма задължение да проверява дали двата текста съвпадат буквално, е очевидно, че когато подписът, положен върху един от двата документ, не е идентичен на подписа, положен върху другия, изпратеният по факс документ не е копие от оригинала на акта, който е бил подаден по пощата.

След като подаването на текста, изпратен по факс, не отговаря на условията за правна сигурност, наложени от член 34 от Процедурния правилник, датата на подаване на изпратения по факс документ не може да бъде взета предвид с оглед на спазването на срока за обжалване.

(вж. точки 36, 37 и 39)