Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud (Česká republika) 27. januára 2021 – FCC Česká republika s.r.o.

(vec C-43/21)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nejvyšší správní soud

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľka: FCC Česká republika s.r.o.

Žalovaní: Městská část Praha – Ďáblice, Spolek pro Ďáblice

za účasti: Ministerstvo životního prostředí

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 3 bod 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ1 z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) vykladať v tom zmysle, že pojem „podstatná zmena“ zariadenia sa vzťahuje aj na predĺženie obdobia ukladania odpadu na skládku bez toho, aby sa zároveň zmenili maximálne schválené rozmery skládky alebo jej celková možná kapacita?

____________

1 Ú. v. EÚ L 334, 2010, s. 17.