EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

25. september 2012

Kohtuasi F‑51/10

Moises Bermejo Garde

versus

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK)

Avalik teenistus – Ametnikud – Töölevõtmine – Teade vaba ametikoha kohta – Isikut kahjustav meede – Põhjendatud huvi – Keelenõuded – Pädev asutus teate vaba ametikohta kohta vastuvõtmiseks – EMSK juhatus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega M. Bermejo Garde palub tühistada EMSK avaldatud teate vaba ametikoha kohta.

Otsus: Tühistada teade vaba ametikoha kohta. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata. Jätta EMSK kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja hageja kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnike hagid – Isikut kahjustav meede – Teade vaba ametikoha kohta – Tingimused, mis välistavad üleviimiseks või edutamiseks kõlblikud ametnikud – Vastuvõetavus

(Personalieeskirjad, artiklid 29, 90 ja 91)

2.      Tühistamishagi – Põhjendatud huvi – Hagi, mille eesmärk on vältida liidu institutsiooni akti õigusvastasuse kordumist tulevikus – Vastuvõetavus

(ELTL artikkel 263)

3.      Ametnikud – Teade vaba ametikoha kohta – Sellise uue vaba ametikoha teate vastuvõtmine, mis sisaldab võrreldes esimese teatega olulisi erinevusi – Pädev ametiasutus

(Personalieeskirjad, artikkel 29)

1.      Kui ametnik on vaba ametikoha teates viidatud ametikohale üleviimiseks või edutamiseks kõlblik, siis selle teate puhul on tegemist ametnikku kahjustava meetmega osas, mille teates määratletud tingimused välistavad tema kandidatuuri.

(vt punkt 36)

Viited:

Euroopa Kohus: 19. juuni 1975, kohtuasi 79/74: Küster vs. parlament (punkt 6); 11. mai 1978, kohtuasi 25/77: De Roubaix vs. komisjon (punkt 8).

Avaliku Teenistuse Kohus: 18. mai 2006, kohtuasi F‑13/05: Corvoisier jt vs. EKP (punkt 42); 9. juuli 2009, kohtuasi F‑91/07: Torijano Montero vs. nõukogu (punkt 27).

2.      Hageja võib põhjendada huvi nõuda liidu institutsiooni akti tühistamist selleks, et saaks vältida selle väidetava õigusvastasuse kordumist tulevikus.

(vt punkt 50)

Viide:

Euroopa Kohus: 7. juuni 2007, kohtuasi C‑362/05 P: Wunenburger vs. komisjon (punkt 50 jj).

3.      Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) kodukorra artikli 72 lõike 1 teises taandes on ette nähtud, et personalieeskirjadega ametisse nimetavale asutusele antud volitusi kasutab AD tegevusüksuse palgaastmete 16, 15 ja 14 ametnike suhtes EMSK juhatus, kui ta muu hulgas kohaldab personalieeskirjade artiklit 29.

Seega uus teade vaba ametikoha kohta, mille eesmärk on täita EMSK ülddirektoraadi direktori ametikoht palgaastmega AD 14 personalieeskirjade artikli 29 lõigetes 1 ja 2 ette nähtud menetluse kohaselt ja mis sisaldab võrreldes esimese teatega olulisi erinevusi seoses nõutud kvalifikatsiooniga, peab kodukorra artiklit 72 kohaldades tuginema uuele juhatuse otsusele.

Neil asjaoludel tuleb järeldada, et kuna EMSK president allkirjastas uue vaba ametikoha teate ilma, et eelnevalt oleks vastu võetud sellekohane juhatuse otsus, ületas ta oma pädevust, mis toob kaasa uue teate vaba ametikoha kohta tühistamise.

(vt punktid 60, 61, 65 ja 68–71)