Προσφυγή-αγωγή της 28ης Μαΐου 2012 – ΖΖ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-58/12)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: ΖΖ (εκπρόσωπος: G. Cipressa, δικηγόρος)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της σιωπηρής αποφάσεως περί απορρίψεως του αιτήματος του προσφεύγοντος-ενάγοντος σχετικά με την εκτέλεση, εκ μέρους της καθής, της αποφάσεως την οποία εξέδωσε στις 4 Νοεμβρίου 2008 το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στην υπόθεση F-41/06, Marcuccio κατά Επιτροπής, και αίτημα αποκαταστάσεως της ζημίας την οποία ο προσφεύγων-ενάγων ισχυρίζεται ότι υπέστη.

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση που προέρχεται από την Επιτροπή, ή τουλάχιστον μπορεί να αποδοθεί σε αυτή, και με την οποία απορρίφθηκαν, ανεξαρτήτως της μορφής της απορρίψεως αυτής και ανεξαρτήτως του αν η απόρριψη είναι μερική ή ολική, τα αιτήματα που διατύπωσε ο προσφεύγων-ενάγων με την από 25 Μαρτίου 2011 αίτησή του·

να ακυρώσει την απόφαση που προέρχεται από την Επιτροπή, ή τουλάχιστον μπορεί να αποδοθεί σε αυτή, και με την οποία απορρίφθηκαν, ανεξαρτήτως της μορφής της απορρίψεως αυτής και ανεξαρτήτως του αν η απόρριψη είναι μερική ή ολική, τα αιτήματα που διατύπωσε ο προσφεύγων-ενάγων με την από 17 Οκτωβρίου 2011 διοικητική ένστασή του·

εφόσον παρίσταται ανάγκη, να αναγνωρίσει ότι η Επιτροπή ενήργησε παρανόμως παραλείποντας, τουλάχιστον εν μέρει, να λάβει εντός εύλογης προθεσμίας τα μέτρα προς εκτέλεση της αποφάσεως την οποία εξέδωσε στις 4 Νοεμβρίου 2008 το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στην υπόθεση F-41/06, Marcuccio κατά Επιτροπής·

να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα το ποσό των 70 000 ευρώ προς αποκατάσταση της ζημίας την οποία αυτός αδίκως υπέστη εξ αιτίας της παράνομης παραλείψεως της Επιτροπής να λάβει όλα τα μέτρα προς εκτέλεση της αποφάσεως της 4ης Νοεμβρίου 2008·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.