Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. veljače 2022. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) – Fenice – Qualità per l’ambiente SpA/Ministero della Transizione Ecologica i dr.

(predmet C-91/22)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Fenice – Qualità per l’ambiente SpA

Tuženici: Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dello Sviluppo Economico, Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Prethodna pitanja

Može li se odluka koju je donio Nacionalni odbor za provedbu Direktive 2003/87/EZ1 i potporu upravljanju projektnim aktivnostima na temelju Protokola iz Kyota, s obzirom na postupak donošenja i, konkretno, mehanizam dijaloga s Europskom komisijom koji se predviđa Delegiranom uredbom (EU) 2019/3312 u pogledu uključivanja postrojenja na popis za dodjelu emisijskih jedinica CO2, pobijati samostalnom tužbom pred Općim sudom Europske unije u skladu s člankom 263. četvrtim stavkom UFEU-a ako sporni akt proizvodi obvezujuće pravne učinke i izravno se odnosi na gospodarskog subjekta koji je tužitelj?

U slučaju niječnog odgovora, može li privatni gospodarski subjekt koji je izravno oštećen isključenjem iz dodjele emisijskih jedinica CO2 na temelju istrage koju su zajedno proveli Europska komisija i Nacionalni odbor za provedbu Direktive 2003/87/EZ i potporu upravljanju projektnim aktivnostima na temelju Protokola iz Kyota, podnijeti Općem sudu Europske unije u skladu s člankom 263. četvrtim stavkom UFEU-a tužbu protiv odluke koju je donijela Europska komisija, a kojom se odbija uključivanje postrojenja na popis u skladu s člankom 14. četvrtim stavkom Delegirane uredbe (EU) 2019/331?

Obuhvaća li pojam „generator električne energije” u smislu članka 3. točke (u) Direktive 2003/87/EZ, kako proizlazi iz presude Suda (peto vijeće) od 20. lipnja 2019., C-682/17, ExxonMobil Production Deutschland GmbH/Savezna Republika Njemačka, čiji je predmet bio zahtjev za prethodnu odluku koji je u skladu s člankom 267. UFEU-a Sudu uputio Verwaltungsgericht Berlin (Upravni sud u Berlinu, Njemačka) odlukom od 28. studenoga 2017., također i slučajeve u kojima postrojenje proizvodi neznatan dio kogeneracijske električne energije koja nije visokoučinkovita i koje obilježava veći broj izvora toplinske energije različitih od kogeneracije koji ispunjavaju značajke za priznavanje besplatnih emisijskih jedinica?

Je li takvo tumačenje definicije pojma „generator električne energije” u skladu s općim načelima prava Unije kao što su načelo poštovanja uvjeta tržišnog natjecanja među gospodarskim subjektima u slučaju odobravanja poticaja i načelo proporcionalnosti mjere, ako se tim tumačenjem u potpunosti isključuje postrojenje koje obilježava veći broj izvora energije, pri čemu se ne odvajaju vrijednosti emisija koje se odnose na izvore topline različite od kogeneracije koji su u potpunosti prihvatljivi za dobivanje predviđenih koristi?

____________

1     Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice i o izmjeni Direktive Vijeća 96/61/EZ (SL 2003., L 275, str. 32.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 9., str. 28.)

1     Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/331 оd 19. prosinca 2018. o utvrđivanju prijelaznih pravila na razini Unije za usklađenu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica na temelju članka 10.a Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL 2019., L 59, str. 8.)