Преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Литва), постъпило на 9 април 2021 г. — ‘HA.EN.’ UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija

(Дело C-227/21)

Език на производството: литовски

Запитваща юрисдикция

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Страни в главното производство

Ищец: ‘HA.EN.’ UAB

Ответник: Valstybinė mokesčių inspekcija

Преюдициален въпрос

Трябва ли Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 във връзка с принципа на данъчна неутралност да се тълкува в смисъл, че (не) забранява практика на националните органи, съгласно която данъчнозадължено лице не може да упражни правото си да приспадне платения по получени доставки ДДС, когато при придобиването на недвижими вещи това лице е знаело (или е трябвало да знае), че поради неплатежоспособността си доставчикът няма да внесе (или няма да може да внесе) ДДС по извършени доставки в държавния бюджет?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.