Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 16 września 2013 r. – Glantenay i in. przeciwko Komisji

(Sprawy połączone F-23/12 i F-30/12)1

(Służba publiczna – Konkurs otwarty – Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/204/10 – Nabór na podstawie dokumentów poświadczających kwalifikacje – Wykluczenie kandydatów bez rozpatrzenia ich dyplomów oraz doświadczenia zawodowego)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jérôme Glantenay i in. (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: C. Mourato, avocat)

Strona skarżąca: Marco Cecchetto (Rovigo, Włochy) (przedstawiciel: C. Mourato, avocat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu otwartego EPSO/AD/204/10 o niedopuszczeniu skarżących do następnego etapu konkursu.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji komisji konkursowej konkursu otwartego EPSO/AD/204/10 o odrzuceniu kandydatur D. Bonagurii, M. Cecchetty, A. Gecsego, J. Glantenay’a, B. Gorgola, A. Kalameesa i K. Skrobicha oraz I. Venckunaite i M. Załęskiej z postępowania konkursowego, nie rozpatrzywszy ich w ramach przewidzianego w ogłoszeniu o konkursie drugiego etapu naboru na podstawie dokumentów poświadczających kwalifikacje.W pozostałym zakresie skargi F-23/12 i F-30/12 zostają oddalone.Komisja Europejska pokrywa dziewięć dziesiątych swoich kosztów postępowania oraz koszty poniesione przez D. Bonagurię, M. Cecchettę, A. Gecsego, J. Glantenay’a, B. Gorgola, A. Kalameesa i K. Skrobicha oraz I. Venckunaite i M. Załęską.Irina Cruceru pokrywa własne koszty postępowania oraz jedną dziesiąta kosztów poniesionych przez Komisję Europejską.