9. novembril 2016 esitatud hagi – Iirimaa versus komisjon

(kohtuasi T-778/16)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Iirimaa (esindajad: E. Creedon, K. Duggan ja A. Joyce, P. Baker, QC, barrister S. Kingston, barrister C. Donnelly, barrister B. Doherty ja barrister A. Goodman, P. Gallagher, SC, D. McDonald, SC, ja M. Collins, SC)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada komisjoni 30. augusti 2016. aasta Iirimaale adresseeritud otsus C(2016) 5605 final Iirimaa poolt Apple’le antud riigiabi asjas SA.38373 (2014/C);

mõista komisjonilt välja Iirimaa kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja üheksa väidet.

Esimese väite kohaselt on komisjon teinud ilmselgeid hindamisvigu saades vääralt aru Iirimaa õigusest ja olulistest asjaoludest.

Otsuses on vääralt järeldatud, et Irish Revenue Commissionersi kahes, 1991. ja 2007. aastal antud arvamuses on „loobutud“ maksutulust, mida Iirimaa oleks olnud õigustatud koguma Apple Sales Internationali (ASI) ja Apple Operations Europe’i (AOE) Iirimaa filiaalidelt. Arvamused ei kaldunud kõrvale Iirimaa õigusest. Iirimaa mitteresidentidest äriühingute suhtes kohaldatavad tavalised maksueeskirjad sisalduvad 1997. aasta maksuseaduse (Taxes Consolidation Act 1997) 25. jaos. Arvamustes kohaldati 25. jagu, mille kohaselt maksustatakse vastavalt territoriaalsuse põhimõttele ainult filiaalidega seotud kasumit, mitte äriühingu Iirimaa-välist kasumit. Otsustes on samuti vääralt iseloomustatud ASI ja AOE Iirimaa filiaalide tegevusi ja kohustusi. Need filiaalid täitsid üksnes rutiinseid funktsioone, kuid kõik ASI ja AOE olulised otsused tehti Ameerika Ühendriikides ja nendest otsustest tulenev kasum ei ole põhjendatult omistatav ASI ja AOE Iirimaa filiaalidele. Komisjoni poolt Apple’i intellektuaalomandi litsentside AOE ja ASI Iirimaa filiaalidele omistamine ei ole kooskõlas Iirimaa õigusega, veelgi enam, see on vastuolus põhimõtetega, mida komisjon väidab end rakendavat, sest komisjon on keeldunud võtmast arvesse Apple Inci tegevusi.

Teise väite kohaselt on teinud komisjon ilmse hindamisvea riigiabi hinnangus.

Komisjoni järeldus, et ASI-le ja AOE-le anti „eelis“ on ebaõige. Arvamustes ei kaldutud kõrvale „tavalisest“ maksustamisest, sest ASI ja AOE ei tasunud vähem maksu kui 25. jao kohaselt tasuda tuli. Komisjon väidab samuti vääralt, et arvamused olid valikulised. Komisjoni viitesüsteemis on vääralt eiratud erinevust residentidest ja mitteresidentidest äriühingute vahel. Komisjon püüab ümber kirjutada Iirimaa äriühingute maksustamise eeskirju selliselt, et arvamustes oleks Irish Revenue Commissioners pidanud kohaldama komisjoni versiooni reaalturuväärtuse põhimõttest. Nimetatud põhimõte ei ole liidu õiguse ega filiaalile omistatava kasumiga seotud asjakohase Iirimaa õiguse osa ning komisjoni nõue on vastuolus liikmesriigi suveräänsusega otsese maksustamise valdkonnas.

Kolmanda väite kohaselt on komisjoni poolt reaalturuväärtuse põhimõtte kohaldamine vastuoluline ja ilmselgelt ekslik.

Isegi kui reaalturuväärtuse põhimõte oleks õiguslikult asjakohane (millega Iirimaa ei nõustu), ei ole komisjon seda kohaldanud järjekindlalt ega analüüsinud kogu Apple’i kontserni olukorda.

Neljanda väite kohaselt on komisjoni täiendavad põhjendused ekslikud.

Komisjon lükkas ebaõigesti tagasi Iirimaa esitatud eksperdiarvamuse, milles on näidatud, et isegi kui reaalturuväärtuse põhimõte oleks kohaldatav (millega Iirimaa ei nõustu), on ASI ja AOE maksualane kohtlemine selle põhimõttega kooskõlas.

Viienda väite kohaselt on komisjoni teise võimalusena esitatud põhjendused ekslikud.

Komisjon väidab vääralt, et reaalturuväärtuse põhimõte on Iirimaa õiguses omane, et 25. jagu kohaldati vastuoluliselt või et see jagu võimaldab lubamatut kaalutlusõigust. 25. jagu ei anna Irish Revenue Commissionersile sellist kaalutlusõigust.

Kuuenda väite kohaselt on komisjon rikkunud olulisi menetlusnõudeid.

Uurimise jooksul ei selgitanud komisjon kunagi selgelt oma riigiabi teooriat ja otsuses sisaldub faktiväiteid, mida Iirimaa ei ole saanud kommenteerida. Komisjon on rikkunud hea halduse kohustust, sest ta ei tegutsenud erapooletult ega vastavalt oma hoolsuskohustusele.

Seitsmenda väite kohaselt on komisjon rikkunud õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõtteid.

Komisjon rikkus õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõtteid tuginedes eeldatavatele liidu õiguse normidele, mida varem ei ole identifitseeritud. Need on uued ja nende reguleerimisala ja mõju on täielikult ebaselged. Komisjon toetub OECD 2010 aasta dokumentidele, kuid isegi kui need oleksid siduvad, ei oleks neid saanud 1991. või 2007. aastal ette näha.

Kaheksanda väite kohaselt ei olnud komisjonil pädevust otsuse tegemiseks ja komisjon on rikkunud ELL artikleid 4 ja 5 ning liikmesriikide maksualase sõltumatuse põhimõtet.

Komisjonil ei ole pädevust riigiabi eeskirjade alusel ühepoolselt asendada liikmesriigi arusaama maksualasest geograafilisest kohaldamisalast ja ulatusest enda omaga. Riigiabi eeskirjade eesmärk on tegelda valikulisi eeliseid andvate riiklike sekkumistega. Riigiabi eeskirjad ei saa oma laadi tõttu parandada maksusüsteemide kokkusobimatust üleilmsel tasandil.

Üheksanda väite kohaselt on komisjon ilmselgelt rikkunud ELTL artiklit 296 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 lõike 2 punkti c.

Komisjon on ilmselgelt rikkunud kohustust esitada otsuses selged ja üheti mõistetavad põhjendused, tuginedes samal ajal äärmiselt erinevatele eeldatavatele asjaolulistele arengukäikudele, esitades vastuolulisi väiteid eeskirjade kohta, mida Iirimaa olevat rikkunud ning eeldades, et Iirimaa andis abi muudes jurisdiktsioonides maksustatava tulu osas.

____________