ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)

2 декември 2014 година

Дело F‑142/11 DEP

Erik Simpson

срещу

Съвет на Европейския съюз

„Публична служба — Производство — Определяне на съдебните разноски“

Предмет:      Искане за определяне на съдебните разноски, подадено на основание член 92, параграф 1 от Процедурния правилник в действащата към този момент редакция (наричан по-нататък „старият Процедурен правилник“) от г‑н Simpson, вследствие на решението на Съда на публичната служба от 12 декември 2013 г., Simpson/Съвет (F‑142/11, EU:F:2013:201, предмет на висяща жалба пред Общия съд на Европейския съюз, дело T‑130/14 P).

Решение:      Определя съдебните разноски, подлежащи на възстановяване от Съвета на Европейския съюз на г‑н Simpson по дело F‑142/11, в общ размер от 8 600 EUR, увеличен с евентуално дължимия върху тази сума данък върху добавената стойност.

Резюме

Съдебно производство — Съдебни разноски — Определяне — Подлежащи на възстановяване съдебни разноски — Понятие — Данък върху добавената стойност — Включване в случая на незадължено лице

(член 91, буква б) от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

Жалбоподател, който не е данъчнозадължено лице по данъка върху добавената стойност, няма възможност да си възстанови този данък, евентуално платен върху фактурираните от неговия адвокат услуги. Така данъкът върху добавената стойност, който евентуално е бил платен върху приетите за необходими хонорари, представлява за него направени за целите на производството съдебни разноски по смисъла на член 91, буква б) от стария Процедурен правилник на Съда на публичната служба.

(вж. точка 34)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — определение De Nicola/ЕИБ, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP и T‑109/99 DEP, EU:T:2004:217, т. 37

Съд на публичната служба — определение Missir Mamachi di Lusignano/Комисия, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, т. 31