ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 28. júna 2011

Vec F‑128/10

Aurora Mora Carrasco a i.

proti

Európskemu parlamentu

„Verejná služba – Úradníci – Medziinštitucionálne preloženie počas obdobia povyšovania, v priebehu ktorého by bol úradník vo svojej pôvodnej inštitúcii povýšený – Inštitúcia príslušná rozhodnúť o povýšení preloženého úradníka“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou A. Mora Carrasco, S. Jimenez a N. Görlitz navrhujú zrušenie rozhodnutia Európskeho parlamentu o ich nepovýšení do platových tried AST 8, AST 5, resp. AD 7 v rámci povyšovania za rok 2009

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. Parlament znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania žalobcov.

Abstrakt

Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh – Medziinštitucionálne preloženie počas obdobia povyšovania – Príslušnosť pôvodnej inštitúcie rozhodnúť o povýšení

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45)

V súlade s požiadavkami článku 45 služobného poriadku, keď sa úradník stane spôsobilým na povýšenie počas roka, v priebehu ktorého je preložený, je menovacím orgánom príslušným rozhodnúť o jeho povýšení menovací orgán pôvodnej inštitúcie.

Článok 45 služobného poriadku spresňuje, že povýšenie sa vykoná po porovnávacom hodnotení zásluh úradníkov prichádzajúcich do úvahy na povýšenie a že na účely porovnávacieho hodnotenia zásluh menovací orgán zohľadní predovšetkým správy o úradníkoch.

Pri rozhodovaní, či má byť úradník povýšený spätne k 1. januáru roka N (aj všeobecnejšie počas roka N), však menovací orgán môže v praxi pristúpiť iba k porovnávaciemu hodnoteniu minulých zásluh úradníkov, a to najmä počas roka N – 1 (a vzhľadom na hodnotiace správy o výkonoch týchto úradníkov počas roka N – 1 a prechádzajúcich rokov). Na tento účel je totiž nevyhnutné porovnať zásluhy preložených úradníkov so zásluhami úradníkov, ktorí boli ich kolegami ešte počas roka pred ich preložením, čo je posúdenie, ktoré môže platne vykonať iba pôvodná inštitúcia.

(pozri body 34, 35 a 39)