Överklagande ingett den 8 juni 2020 – Team Beverage mot EUIPO - Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)

(Mål T-359/20)

Överklagandet är avfattat på tyska

Parter

Klagande: Team Beverage AG (Bremen, Tyskland) (ombud: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich och N. Achilles, Rechtsanwälte)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Motpart vid överklagandenämnden: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonn, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: EU-ordmärket ˮTeam Beverageˮ – Registreringsansökan nr 17 665 704

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av fjärde överklagandenämnden vid EUIPO den 8 april 2020 i ärende R 2727/2019-4

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001, jämförd med artikel 47 i samma förordning, samt artikel 10 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2018/625.

Åsidosättande av artikel 8.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

____________