Προσφυγή-αγωγή της 23ης Φεβρουαρίου 2012 – ΖΖ κατά ΕΚΤ

(Υπόθεση F-26/12)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα-ενάγουσα: ΖΖ (εκπρόσωπος: Σ. Παππάς, δικηγόρος)

Καθής-εναγόμενη: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως της ΕΚΤ με την οποία απορρίφθηκαν οι αιτήσεις της προσφεύγουσας-ενάγουσας περί προσβάσεως σε έγγραφα και αίτημα αποζημιώσεως.

Αιτήματα της προσφεύγουσας-ενάγουσας

Η προσφεύγουσα-ενάγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) με τις οποίες απορρίφθηκαν οι αιτήσεις της περί προσβάσεως σε έγγραφα, ήτοι την απόφαση της 21ης Ιουνίου 2011 περί αρνήσεως παροχής προσβάσεως στα έγγραφα, την απόφαση του Γενικού Διευθυντή της 12ης Αυγούστου 2011 και την απόφαση του Προέδρου της ΕΚΤ της 12ης Δεκεμβρίου 2011·

να υποχρεώσει την ΕΚΤ σε ικανοποίηση της ηθικής βλάβης της προσφεύγουσας-ενάγουσας, η οποία εκτιμάται κατά δικαία κρίση σε 10 000 ευρώ, και

να καταδικάσει την ΕΚΤ στα δικαστικά έξοδα.