Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 1. aprīlī Olimp Laboratories sp. z o.o. iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2021. gada 27. janvāra spriedumu lietā T-817/19 Olimp Laboratories/EUIPO

(Lieta C-219/21 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Olimp Laboratories sp. z o.o. (pārstāvis: M. Kondrat, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2021. gada 24. jūnija rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda Olimp Laboratories sp. z o.o. pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________