Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 29. septembra 2010 - Brune/Komisia

(vec F-5/08)1

(Verejná služba - Verejné výberové konanie - Nezapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov - Priebeh ústnej skúšky - Stabilita výberovej komisie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Markus Brune (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: H. Mannes, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie o nezapísaní žalobcu do zoznamu úspešných uchádzačov výberového konania AD 26/05 z dôvodu neúspešného vykonania ústnej skúšky

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Európskej komisie z 10. mája 2007 o nezapísaní Markusa Bruneho do zoznamu úspešných uchádzačov výberového konania EPSO/AD/26/05 sa zrušuje.

2.    Európska komisia je povinná nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 64, 8.3.2008, s. 69.