Lieta T187/20

Davide Groppi Srl

pret

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju

 Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2021. gada 16. jūnija spriedums

Kopienas dizainparaugs – Spēkā neesamības atzīšanas process – Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kas attēlo galda lampu – Agrāks Kopienas dizainparaugs – Spēkā neesamības pamats – Individuāla rakstura neesamība – Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants

1.      Kopienas dizainparaugi – Spēkā neesamības pamati – Individuāla rakstura neesamība – Dizainparaugs, kas informētam lietotājam nerada no agrāka dizainparauga atšķirīgu kopējo iespaidu – Visaptverošs visu agrākā dizainparauga elementu vērtējums

(Padomes Regulas Nr. 6/2002 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 17. un 48.–50. punktu)

2.      Kopienas dizainparaugi – Spēkā neesamības pamati – Individuāla rakstura neesamība – Dizainparaugs, kas informētam lietotājam nerada no agrāka dizainparauga atšķirīgu kopējo iespaidu – Agrāka dizainparauga atcelšana – Ietekmes neesamība

(Padomes Regulas Nr. 6/2002 14. apsvērums, 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 20.–27. punktu)

3.      Kopienas dizainparaugi – Reģistrācijas pieteikums – Nosacījumi – Norāde uz izstrādājumiem

(Padomes Regulas Nr. 6/2002 6. pants)

(skat. 31. punktu)

4.      Kopienas dizainparaugi – Spēkā neesamības pamati – Individuāla rakstura neesamība – Dizainparaugs, kas informētam lietotājam nerada no agrāka dizainparauga atšķirīgu kopējo iespaidu – Agrāks dizainparaugs, ko paredzēts iekļaut vai izmantot citā izstrādājumā – Ietekmes neesamība

(Padomes Regulas Nr. 6/2002 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 34. un 35. punktu)

5.      Kopienas dizainparaugi – Spēkā neesamības pamati – Individuāla rakstura neesamība – Dizainparaugs, kas informētam lietotājam nerada no agrāka dizainparauga atšķirīgu kopējo iespaidu – Informēts lietotājs – Jēdziens

(Padomes Regulas Nr. 6/2002 6. panta 1. punkts un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 36. un 37. punktu)

6.      Kopienas dizainparaugi – Spēkā neesamības pamati – Individuāla rakstura neesamība – Dizainparaugs, kas informētam lietotājam nerada no agrāka dizainparauga atšķirīgu kopējo iespaidu – Galda lampas attēlojums

(Padomes Regulas Nr. 6/2002 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 38., 42. un 51.–55. punktu)

7.      Kopienas dizainparaugi – Spēkā neesamības pamati – Individuāla rakstura neesamība – Dizainparaugs, kas informētam lietotājam nerada no agrāka dizainparauga atšķirīgu kopējo iespaidu – Vērtējuma kritēriji – Autora brīvība

(Padomes Regulas Nr. 6/2002 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(skat. 39.–41. punktu)

Rezumējums

2014. gada 16. jūlijā prasītāja, Davide Groppi Srl, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam (EUIPO) iesniedza Kopienas dizainparauga, kas attēlo galda lampu, reģistrācijas pieteikumu. Pēc dizainparauga reģistrācijas Viabizzuno Srl iesniedza pieteikumu par spēkā neesamības atzīšanu, kura pamatojumam tā norādīja Regulas Nr. 6/2002 25. panta 1. punkta b) apakšpunktu (1), lasot to kopsakarā ar šīs pašas regulas 6. pantu (2), atsaucoties uz agrāku 2011. gada 22. septembra dizainparaugu. Šis agrākais dizainparaugs tika atcelts 2018. gada 30. oktobrī. 2018. gada 22. novembrī Anulēšanas nodaļa atcēla Davide Groppi dizainparaugu, pamatojoties uz to, ka tam nav individuāla rakstura Regulas Nr. 6/2002 6. panta izpratnē. Apelācijas padome apstiprināja šo lēmumu un uzskatīja – apstāklim, ka agrākais dizainparaugs ir atzīts par spēkā neesošu, nav nozīmes, jo nozīme ir vienīgi tam, vai tas ir darīts pieejams sabiedrībai.

Vispārējā tiesa, izskatot atcelšanas prasību, noraidīja Davide Groppi prasību. Pirmoreiz tā uzsver tāda agrākā dizainparauga atcelšanas administratīvajā procesā seku neesamību, uz kuru veikta atsauce pieteikuma par dizainparauga spēkā neesamību atbalstam, pamatojoties uz Regulas Nr. 6/2002 25. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Turklāt tā precizē preču, kurās dizainparaugi ir iekļauti, rakstura lomas robežas, veicot uz šo pašu tiesību normu balstītu spēkā neesamības pamata pārbaudi.

Vispārējās tiesas vērtējums

Pirmkārt, Vispārējā tiesa uzsver – apstāklim, ka agrākais dizainparaugs ir atcelts, nav nozīmes tādēļ, ka tas ir darīts pieejams sabiedrībai. Proti, tā uzskata, ka Regulas Nr. 6/2002 25. panta 1. punkta b) apakšpunkta pamatā esošā loģika ir nepieļaut tādu dizainparaugu reģistrāciju, kuri neatbilst to aizsardzību pamatojošiem nosacījumiem, it īpaši attiecībā uz to “individuālo raksturu” minētās regulas 6. panta izpratnē, un nevis aizsargāt agrāku dizainparaugu. Šajā ziņā tā atgādina, ka minētajā pantā ietvertie spēkā neesamības pamati neatbilst tādas agrāku tiesību aizsardzības, kas ir pieejama tikai šo tiesību īpašniekam, loģikai un tātad spēkā neesamības atzīšanas process attiecībā uz Kopienas dizainparaugu zaudētu priekšmetu, bet uz tiem principā var atsaukties ikviena persona. Konkrētāk, runājot par dizainparauga individuālā rakstura novērtējumu atbilstoši Regulas Nr. 6/2002 25. panta 1. punkta b) apakšpunktam, lasot to kopsakarā ar tās 6. pantu, Vispārējā tiesa uzsver, ka no minētās regulas 14. apsvēruma izriet, ka tam būtu jāietver konstatējums, vai informēta lietotāja kopējais iespaids, kas radies, aplūkojot dizainparaugu, skaidri atšķiras no iespaida, kas viņam radies no jau esošu dizainparaugu kopuma. Proti, tā precizē, ka agrākā dizainparauga vienīgā funkcija ir atklāt agrāko attīstības līmeni, kas atbilst to dizainparaugu kopumam, kuri attiecas uz attiecīgo izstrādājumu un kuri ir bijuši darīti pieejami sabiedrībai attiecīgā dizainparauga reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas datumā. Līdz ar to tā uzskata, ka nozīme ir tikai apstāklim, ka agrākais dizainparaugs ir darīts pieejams sabiedrībai, un nevis minētajam dizainparaugam piešķirtās aizsardzības apjomam, kas izrietēja no tā reģistrācijas spēkā esamības.

Otrkārt, pēc konstatējuma, ka apstrīdētā dizainparauga reģistrācija vispārīgi attiecas uz gaismekļiem, Vispārējā tiesa atgādina, ka, lai gan preču nozares noteikšana ir būtisks apsvērums, nosakot informētu lietotāju un viņa uzmanības līmeni, autora brīvības pakāpi dizainparauga izveidē, kā arī, iespējams, salīdzinot kopējo iespaidu, kādu informētam lietotājam rada minētie dizainparaugi, tas tomēr nenozīmē, ka attiecīgās preces, uz kurām attiecas šajā lietā aplūkotie dizainparaugi, būtu līdzīgas vai attiecas uz to pašu nozari. Šajā ziņā tā norāda, ka attiecīgajā tiesību normā nav ietverts nekāds nosacījums par preču līdzību un ka tad, ja dizainparauga aizsardzību padarītu atkarīgu no preces rakstura, tā tiktu ierobežota tikai attiecībā uz konkrētajā nozarē ietilpstošiem dizainparaugiem.


1      Atbilstoši grozītās Padomes Regulas (EK) Nr. 6/2002 (2001. gada 12. decembris) par Kopienas dizainparaugiem (OV 2002, L 3, 1. lpp.) 25. panta 1. punkta b) apakšpunktam Kopienas dizainparaugu var atzīt par spēkā neesošu tikai tad, ja tas neatbilst šīs regulas 4.–9. panta prasībām.


2      Atbilstoši Regulas Nr. 6/2002 6. panta “Individuālā būtība [Individuālais raksturs]” 1. punktam uzskata, ka dizainparaugam ir individuāls raksturs, ja vispārējais [kopējais] iespaids, ko tas rada informētam lietotājam, atšķiras no kopējā iespaida, ko šādam lietotājam rada jebkurš dizainparaugs, kurš darīts pieejams sabiedrībai pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas datuma vai – ja tiek izvirzīta prioritāte – pirms prioritātes datuma. Turklāt šī panta 2. punktā ir precizēts, ka, novērtējot individuālo raksturu, ņem vērā dizainparauga autora radošo pieeju [brīvību] dizainparauga izveidē.