Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Okręgowy w Krakowie (Poljska) 27. aprila 2021 – BC, DC/X

(Zadeva C-269/21)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Okręgowy w Krakowie

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: BC, DC

Tožena stranka: X

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člena 2 in 19(1) Pogodbe o Evropski uniji (v nadaljevanju: PEU) ter člen 6, od (1) do (3), PEU v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina) razumeti tako, da:

a)    sodišče, v katerega sestavi je oseba, ki je bila na sodniško mesto v tem sodišču imenovana v postopku, v katerem je bilo izključeno sodelovanje organov sodniške samouprave, katerih člani so povečini neodvisni od izvršilne in zakonodajne oblasti, ni z zakonom ustanovljeno sodišče v smislu prava Unije, če je glede na ustavno tradicijo države članice in ob upoštevanju institucionalnega in strukturalnega konteksta nujno, da v postopku imenovanja sodnika sodeluje organ sodniške samouprave, ki izpolnjuje te zahteve, in glede na to, da

-    je bil za izpolnitev zahteve, da se o kandidatu za sodniško mesto izda mnenje, zadolžen kolegij sodnikov, ki je bil oblikovan tako, da je večino njegovih članov imenoval predstavnik izvršilne oblasti, in sicer minister za pravosodje – generalni državni tožilec;

-    sedanji Krajowa Rada Sądownictwa (nacionalni sodni svet), ki je bil izbran v nasprotju s poljskimi ustavnimi in zakonskimi določbami, ni neodvisen organ, njegovi člani pa niso predstavniki sodstva in na to mesto niso bili imenovani neodvisno od izvršilne in zakonodajne oblasti, tako da predlog za imenovanje v sodniško funkcijo, ki je določen v nacionalnem pravu, ni bil veljavno vložen;

-    udeleženci razpisa za imenovanje niso mogli vložiti pravnega sredstva pri sodišču v smislu členov 2 in 19(1) PEU ter člena 6, od (1) do (3), PEU v povezavi s členom 47 Listine;

b)    sodišče, v katerega sestavi je oseba, ki je bila na sodniško mesto v tem sodišču imenovana v postopku, v katerega lahko samovoljno posega izvršilna oblast in v katerem je izključeno sodelovanje organov sodniške samouprave, katerih člani so povečini neodvisni od izvršilne in zakonodajne oblasti, ali drugega organa, ki bi zagotavljal objektivno oceno kandidata, ne izpolnjuje pogojev za neodvisno in z zakonom ustanovljeno sodišče, ker je sodelovanje organov sodniške samouprave ali drugega organa, ki je neodvisen od izvršilne in zakonodajne oblasti ter zagotavlja objektivno oceno kandidata v postopku imenovanja sodnika, v kontekstu evropske pravne tradicije, ki je zakoreninjena v zgoraj navedenih določbah PEU in Listine ter pomeni temelj unije prava, kakršna je Evropska unija, nujno za ugotovitev, da nacionalno sodišče zagotavlja zahtevano raven učinkovitega sodnega varstva v zadevah, ki spadajo na področje prava Unije, in da sta posledično uveljavljeni načelo delitve oblasti na tri veje in ravnotežja med njimi ter načelo pravne države?

2.    Ali je treba člena 2 in 19(1) PEU v povezavi s členom 47 Listine razlagati tako, da v položaju, v katerem je v sestavi sodišča oseba, ki je bila na sodniško mesto imenovana v okoliščinah, opisanih v točki 1,

a)    nasprotujejo – ob upoštevanju institucionalnega in sistemskega konteksta – uporabi določb nacionalnega prava, v skladu s katerimi je za preučitev zakonitosti imenovanja take osebe v sodniško funkcijo izključno pristojen oddelek Sąd Najwyższy (vrhovno sodišče, Poljska), ki je sestavljen izključno iz oseb, ki so bile v sodniško funkcijo imenovane v okoliščinah, opisanih v točki 1, in v skladu s katerimi se obenem ne smejo obravnavati očitki, ki se nanašajo na imenovanje v sodniško funkcijo;

b)    zaradi zagotovitve polnega učinka evropskega prava zahtevajo tako razlago predpisov nacionalnega prava, da lahko sodišče po uradni dolžnosti tako osebo iz odločanja v zadevi izloči na podlagi analogne uporabe določb o izločitvi sodnika, ki v zadevi ne more opravljati sodniške funkcije (iudex inhabilis)?“

____________