SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 12. julija 2012

Zadeva F‑22/11

Rosella Conticchio

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Pokojnine – Izračun pokojninskih pravic – Razvrstitev v plačilni razred – Ugovor nezakonitosti – Dopustnost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero R. Conticchio predlaga zlasti razglasitev ničnosti odločbe o določitvi njene starostne pokojnine.

Odločitev:      Tožba se delno zavrže kot očitno nedopustna in delno zavrne kot očitno neutemeljena. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Pravno sredstvo – Akt, ki posega v položaj – Pojem – Plačilni list – Vključitev za uveljavljanje pravice do pravnega sredstva – Zahteva

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

Plačilni list zaradi svoje narave in predmeta kot tak nima značilnosti akta, ki posega v položaj, ker je le finančni izraz obsega prejšnjih pravnih odločb v zvezi s položajem uradnika. Tako je v resnici akt, ki posega v položaj, odločba, ki jo sprejme organ, pristojen za imenovanja, in s katero se zniža ali ukine plačilo, ki ga je uslužbenec prejemal do takrat in je bilo navedeno na njegovih plačilnih listih.

Kljub temu to ne spremeni dejstva, da je lahko z vidika postopka plačilni list akt, ki ima natančno določene pravne učinke na naslovnika. Predvsem s tem, ko se pošlje mesečni plačilni list, začnejo teči roki za vložitev tožbe zoper upravno odločbo, kadar je na tem listu jasno razviden obstoj te odločbe. Tako to velja za mesečni plačilni list, iz katerega je razviden obstoj odločbe uprave o razvrstitvi uradnika v plačilni razred.

(Glej točki 26 in 27.)

Napotitev na:

Sodišče: 27. junij 1989, Giordani proti Komisiji, 200/87, točki 13 in 14;

Sodišče za uslužbence: 23. april 2008, Pickering proti Komisiji, F‑103/05, točka 72 in navedena sodna praksa.