Žaloba podaná 9. augusta 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-86/12)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: A. Lizer-Klatka, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o nepredĺžení platnosti rezervného zoznamu verejného výberového konania EPSO/AD/60/06 pre žalobkyňu o obdobie materskej a rodičovskej dovolenky

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie zo 17. októbra 2011 o uplynutí doby platnosti rezervného zoznamu EPSO AD/60/06 z 31. decembra 2011 v časti, ktorá sa týka žalobkyne, a zrušiť rozhodnutie z 10. mája 2012 vydané na základe sťažnosti žalobkyne č. R/147111, ako aj predĺžiť platnosť rezervného zoznamu EPSO AD/60/06 pre žalobkyňu o obdobie materskej a rodičovskej dovolenky, t. j. o 3 roky a 46 dní,

určiť, že podľa článku 89 ods. 3 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu z 25. júla 2007 a tvrdení žalobkyne v bode 56 a nasl. tejto žaloby každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.